Забитівський  Ю. М.

іхтіолог Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України
кандидат біологічних наук
спеціальність  - іхтіологія

 
 

Автобіографія

7 грудня 1974 року – народився у селі Оброшино Львівської області (Україна).
1981 – 1991 роки – вчився у  Оброшинській середній школі. Завершив з відзнакою.
1991 – 1996 роки – навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі зоології біологічного факультету. Завершив з відзнакою.
1996 – 1999 роки – навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
1996 – 2003 роки – працював вчителем біології та валеології у Нижньобілківській основній школі Пустомитівського району Львівської області. Паралельно з 1999 року працюю волонтером в лабораторії „Охорони оточуючого середовища та раціонального використання природних ресурсів”, що при кафедрі зоології.  У 2003 році захистив кандидатську дисертацію „Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування” за спеціальністю – 03.00.10 – іхтіологія. З цього року працював в лабораторії на посаді молодшого наукового співробітника, з 2005 – на посаді наукового співробітника, і з 2006 – на посаді старшого наукового співробітника. До 2004 року займався дослідженням впливу чинників навколишнього середовища, зокрема важких металів (Cu, Zn, Pb) на процеси травлення у коропових риб.  Використавши різні породи Cyprinus carpio L, знайшов механізм дистального мембранного карбогідразного гідролізу, який запускається при невисоких концентраціях міді у воді (0,002 мкг/л), що дозволяє рибам ефективніше використовувати природні ресурси та протистояти несприятливим чинникам.
У 2005 році реорганізував діяльність Львівського відділення Гідроекологічного товариства України, ставши його головою.
З 2006 року працюю у Львівському відділенні Інституту рибного господарства України. Вивчаю вплив мікроелементів та різних кормів на активність карбогідразних систем риб і їх ріст.

З 2005 року до тепер у лабораторії „Охорони оточуючого середовища та раціонального використання природних ресурсів” (НДЛ – 41) кафедри зоології Львівського університету вивчаю видове різноманіття іхтіофауни Західної України, міжвидові взаємовідносини риб, трофічні зв’язки та вплив антропогенних чинників на структуру іхтіофауни малих рік, озер та ставів. У 2007 році працював асистентом кафедри зоології за сумісництвом.

 

Участь у науково-дослідних проектах
 
№ держреєстрації
і назва відомства
 
 
Терміни виконання
Назва проекту
0100U001458
Міністерство освіти і науки України
 
01.01.2000
31.12.2002
Сучасний стан та трансформаційні процеси в гідробіоценозах водойм західного регіону України, їх охорона та раціональне використання
0103U001875
Міністерство освіти і науки України
 
01.01.2003
31.12.2005
Фауністичне і мікробне різноманіття екосистем Розточчя і Шацького поозер’я та їх стійкість до дії антропогенних чинників
0107U002035
Міністерство освіти і науки України
 
01.01.2005
31.12.2007
Гідробіоценози заповідних та антропогеннозмінених територій західноукраїнської частини Головного європейського вододілу
№ 192 Львівської обласної ради
01.04.2007
31.12.2007
Гідроекологічна оцінка малих річок та водойм Яворівського національного природного парку
 
 З 01.01.2008
Структурно-функціональна організація зооценозів антропофікованих водойм природоохоронних територій
 
Наукові інтереси

 1. Закономірності взаємовідносин в іхтіоценозах біотопів малих річок, ставків та озер за дії людини.
2. Внутрішньовидова структура іхтіоценозів та закономірності її розвитку в умовах антропогенного пресу.
3. Морфологія та анатомія риб.
4. Система риб.
5. Екологія риб.
6. Закономірності функціонування карбогідраз у кишківнику коропових риб.

Публікацій – 40 з них монографій – 1, статей - 19, тез доповідей - 20.
Наукові публікації за 2009 р.:
Праці, що вийшли з друку:
Статті у вітчизняних фахових  виданнях

Думич О. Я. Зоопланктон і оцінка екологічного стану водойм верхів’я річки Верещиця / О. Я. Думич, Ю. М. Забитівський, О. М. Савицька // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. Вип. 417. – Чернівці : Рута, 2008. – С.125–128.
Забитівський Ю. М. Вплив йоду на активність карбогідраз лускатого коропа / Ю. М. Забитівський, В. Б. Петрів, Я. В. Тучапський // Рибогосподарська наука України. – 2009. - №2. – С.91–95.
Ситник Ю. Еколого-токсикологічна оцінка спрямованості гідрохімічних процесів в озері Пісочне Шацького парку / Ю. Ситник, Н. Осадча, П. Шевченко, Ю. Забитівський // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. Вип. 50. – 2009. – С.59–66.
Баранов В. Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації ґрунту породних відвалів вугільних шахт / В. Баранов, А. Войтюковська, О. Думич, Ю. Забитівський, Д. Рахметов, В. Хмелівський // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. Вип. 49. – 2009. – С.195–202.
Тези доповідей:
Тези доповідей на міжнародних конференціях

Забитівський Ю. М Іхтіофауна озера Прибич / Забитівський Ю. М., Думич О. Я., Леснік В. В. // Збереження та відновлення біорізноманіття природно-заповідних територій : матеріали міжнар. конф., присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11–13 червня 2009 року). – Рівне, 2009. – С.414–417.
Тези доповідей на вітчизняних конференціях
1. Забитівський Ю. М. Морфологічна характеристика ляща (Abramis brama L.) з озер Шацького національного природного парку / Ю. М. Забитівський, Х. І. Дяків // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.37–40.
2. Ситник Ю. М. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, І. А. Майструк, М. М. Сидоренко, Н. М. Осадча, Н. В. Хомік, І. С. Хамар, Ю. М. Забитівський та ін.// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.98–106.
3. Ситник Ю. М. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Луки-Перемут / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, І. А. Майструк, М. М. Сидоренко, Н. М. Осадча, Н. В. Хомік, І. С. Хамар, Ю. М. Забитівський та ін. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.91–98.

 

 

Праці, рекомендовані Вченою радою університету до друку:
1. Zabytivskyy Yu.  Ichthyophauna of the Ukrainian Roztochchya (Yavoriv National Natural Park) / Yuriy Zabytivskyy, Volodymyr Lesnik, Yuriy Sytnyk // „35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego Roztocza”, miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 35-lecia Roztoczanskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, OEM RPN 09-11.09.2009. – Zwierzyniec. – 2009. – 3 с.
2. Забитівський Ю. М., Думич О. Я., Савицька О. М., Царик Й. В., Добрянська Г. М. Спрямованість гідрохімічних процесів у верхів’ї річки Верещиця // Національні природні парки в системі екомережі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Яворів, 4–5 липня 2008) – 2 с.