Monograph, books and book chapters

Gorban I. M., Gorban L. I., Shydlovskij I. V. Zmiany w faunie kregowcow Ukrainskiej czesci zlewni Bugu Zachodniego // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasobe wodne i przyrodnicze / Monografia. Seria: Monografie Wyszej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod. red. Dojlido J., Wieprzkowicza B. – Warszawa: Oficyna  Wydawnicza WSEiZ w Wаrszawie, 2007. – S. 329-342.

Predatory mammals. (Carnivora) / Zagorodniuk I. (edit.) Cave fauna of Ukraine. Кyjiv, 2004. – P. 96-98. (Amelichev H., Anistratenko V., Аtamas’ N., Bashta Т., Bobkova О. Vargovych R., Godlevska О., Holovachov O., Dykyy I. et al.). – 248 p. (In Ukrainian).
Shatsk lakes: characteristics of abiotic and biotic components of ecosystems / [Gorban I.M., Gorban L.I., Holovachov O.V. et al.]; editor Tsarik Y.V. - Lviv: Jevro Svit, 2008. - 216 p. (In Ukrainian).
Holovachov O., De Ley P. 2006. Order Plectida. In: Eyualem A., Andrássy, I. & Traunspurger, W. (ed.) Freshwater nematodes: ecology and taxonomy. CAB International: 609-644.
Holovachov O., De Ley P. 2006. Appendix. Order Mermithida and families incertae sedis (Bastianiidae and Rhabdolaimidae). In: Eyualem A., Andrássy, I. & Traunspurger, W. (ed.) Freshwater nematodes: ecology and taxonomy. CAB International: 722-735.
Holovachov O. 2006. Morphology and systematics of the order Plectida Malakhov, 1982 (Nematoda). Ph.D. Thesis, Wageningen University and Research Centre: 244 p.
Holovachov O. 2004. Nematodes (Nematoda). In: Zagorodniuk I. (ed.) Cave fauna of Ukraine. Kyiv: 42-44. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I., Lysachuk T. & Holovachov O. (editors). Western-Ukrainian ornithological station: fields and results of activity. – Lviv: Eurosvit, 2002. – 90 p. (In Ukrainian).

Bokotey A.A., Dzyubenko N.V., Gorban I.M., Kuchнnska I.V., Basta A.-T.V., Pohranychnyy V.A., Buchko V.V., Senyk M.A. Breeding avifauna of the Upper Basin of the Dniester. - Lviv, 2010. - 400 p. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. The History of Museology and Zoological Museums at Universities in Ukraine / I. Shydlovskyy. - Lviv: LNU them I. Franko, 2012. - 112 p. (in Ukrainian).

Rarities of the biota of Shatsk National Nature Park (distribution, habitats, threats and conservation) / [Yurchuk P.V., Matejchyk V.I., Yashchenko P.T., Shydlovskyy I.V., Horban I.M., Pisulinska N.A. ] / - K.: CPU KOMPRYNT, 2014. - 111 p. + 108 applications. (In Ukrainian).

Faunal diversity oxbow the river of Western Bug / [Tsaryk Y.V., Dykyy I.V., Savytska O.M., Hamar I.S., Nazaruk K.N, Reshetylo O.S., Dumych O.J., Shydlovskyy I.V., Horban I.M., Lyesnik V.V., Kusnezh A.V., Zatushevskyy A.T.] / Ed. HE Tsaryk - Lviv: the compound, 2014. - 124 p. : Il., Tab.

The factors of threats to biodiversity of protected areas in the Ukrainian Carpathians, Roztochchya and Western Polissya [text]: monograph. / [J. V. Tsaryk, I. M. Gorban, O. S. Reshetylo, I. V. Dykyy, O. R. Ivanets, V. V. Lyesnik, A. T. Zatushevskyy, K. M. Nazaruk, I. V. Shydlovskyy, A. S. Kostyuk, A. V. Kusnyezh, O. I.  Gorban, I. S. Chamar]. – [Ed. J. V. Tsaryk]. – Lviv: SPOLOM, 2016. – S. 120. (In Ukrainian).

Shatsk Lake District. The animal world: collective monograph / A.-T. V. Bashta, V. K. Bihun, M. G. Biletska [et al.] Ed. P. Y. Kilochytskyy. - Luck: Tower-Print, 2016. (electron. Opt. Drive (CD-ROM). The volume data 486 MB). (In Ukrainian).

Fesenko H. V., Shydlovskyy I. V. Ornithofaunal features of the fauna of the world. Education manual. - Lviv: Ivan Franko National University, 2019. - 140 p.

Atlas of breeding birds of Ukraine [text]: monogr. / [Kuzmenko T. M., Strus Yu. M., Bronskov O. I., Banik M. V., Shydlovskyy I. V., Veselskyi M. F., Redinov K. O., Hryshchenko V. M., Gavrilyuk M.N., Haydash O.M., Zhuravchak R.O., Kuzmenko Yu.V., Matveev M.D., Poluda A.M., Peklo O.M., Skirpan M.V., Khymyn M. V., Yakovlev M.V., Kozytskyi I.V., Yaremchenko O.A.]. - [edited by A. M. Poluda]. - K.: Ukrainian Bird Protection Society, 2021. - 296 p. (In Ukrainian).

 

PROCEEDINGS OF THE SHATSK CONFERENCE "STATE AND BIODIVERSITY OF ECOSYSTEMS OF THE SHATSK NATIONAL NATURE PARK"
 
2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 2021  2022


Tutorials, published project reports, books reviews

Tsaryk J.V., Javorskyy I.P., Shydlovskyy I.V., Dykyy I.V., Lesnik V.V., Reshetylo О.S., Horban’ I.М., Srebrodolska J.B., Zatushevskyy А.Т. Vertebrates of the western regions of Ukraine. Textbook for students of the Faculty of Biology. – Lviv, 2003. – 52 p. (In Ukrainian).
Advisor of Carpathian woodward / Cherniavsky M.V., Parpan V.I., Brodovych R.I., Havrusevych A.M., Hayda U.I., Genyk J.B., Herbut F.F., Gnidenko V.I., Hudyma V.D., Guz M.M., Debrynyuk Y.M., Delegan I.V., Dykyj I.V., Zvarych V.I., Karatnyk I.R., Katsulyak Y.D.,Kyselyuk O.I., Kish R.Y., Korzhov V.L., Kotsur I. N., Kramarets V.O., Melnychuk S.P., Musiyovskyy A.I., Parpan T.V., Pereboychuk V.S, Porada T.M., Popadiuk V.D., Prystupa V.M., Ryabchuk V.P., Tarasenko V.O., Turchak K.O., Uhryn A.I., Fennych V.S., Chaskovskyj O.H., Shandrovych N.O., Shydlowskyj I.V., Shparyk U.S., Shpilchak M.B., Shukel I.V., Jacyk R.M. / Editor V.M.Cherniavskyj.- Ivano-Frankivsk: Foliant, 2008. - 368 p. (In Ukrainian).

Natural Sciences Museology: teach. manual / O. S. Klymyshyn, I. V. Shydlovskyy. - Lviv: Ivan Franko National University of Lviv , 2017. - 208 p. (In Ukrainian).

Educational practice in vertebrate zoology: educational method. manual / compilers: I. V. Shydlovskyy, A. T. Zatushevskyy, I. V. Dykyy, K. M. Nazaruk, I. S. Khamar, V. V. Lesnik / ed. Dr. Biol. Sciences, prof. J. V. Tsaryk. - Lviv: LNU named after Ivan Franko, 2018. - 178 p. (In Ukrainian).


Museum catalogues

Catalog of the ornithological collection of N. I. Srebrodolska of Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv / Hnityna O. S., Shydlovskyy I. V, Zatushevskyy A. T., and others. - Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018. - 85 p. (Series "Zoological heritage").

CATALOGUE OF THE AMPHIBIANS OF ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV / Сompiled by: A. T. Zatushevskyy, I. V. Shydlovskyy, I. T. Bilyak, N. A. Smirnov, O. S. Hnatyna. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. – 48 p. (Series “Zoological heritage”).

Catalogue of ornithological collection Teodor Strautman of Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv // N. A. Pisulinska, I. V. Shydlovskyy, O. S. Hnatyna, A. T. Zatushevskyy, M. A. Senyk. - Lviv: Ivan Franko National University of Lviv , 2016. - 211 p. (Series "Zoological heritage"). (In Ukrainian).

Catalogue of eggs and nests of birds of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / compilers: N. A. Pisulinska, I. V. Shydlovskyy, A. T. Zatushevskyy. - Lviv, Ivan Franko National University, 2013. - 142 p. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A.T., Shydlovskyy I.V., Zakala O.S., Dykyy I.V., Holovachov O.V., Senyk M.A. & Romanova Ch.J. Catalogue of the mammals collection of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv: Ivan Franko LNU Publishing, 2010. – 442 p. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V., Hural’ R.I ., Romanova Ch.Y. Catalogue of the collections freshwater mollusks of Prof. V.I. Zdun in the founds of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv: Ivan Franko LNU Publishing, 2008. – 58 p. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V., Holovachov O.V. Homopteran insects from the collection of E.-F.Germar in the Zoological museum of LNU (Catalogue). Lviv: Ivan Franko LNU Publishing, 2005. – VI+80 pp. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Holovachov O.V., Lysachuk T.I., Romanova Ch.Y. Catalogue of the eggs and nests of birds of the Benedykt Dybowsky Zoological museum. Lviv: Ivan Franko LNU Publishing, 2001. – 66 p. (In Ukrainian).

Tsaryk Y.V., Shydlovskyy I.V., Holovachov O.V., Lysachuk T.I., Romanova Ch.Y., Paslavska T.M., Yedynak G.Z., Pavluk R.S. & Vozniuk M.N. Catalogue of rare and Red Data Book species of animals of the Zoological museum collections. Insecta, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, Theria. Lviv: Ivan Franko LNU Publishing, 2000. – 60 p. (In Ukrainian).

 

Recent publications (2022)

Shydlovskyy I. Historical and current distribution of Great Snipe (Gallinago media) leks in Western Ukraine / I. Shydlovskyy, Iu. Strus, M. Franchuk, D. Piec, M. Korniluk // Wader Study. – 2022. – Vol. 129 (3). – P. 177-182.

Pytel-Huta S., Skyrpan I., Tsaryk Y. Wasps of the superfamilies Vespoidea and Apoidea (Spheciformes) of the Rivne Nature Reserve and their trophic relationships with angiosperms // State and biodiversity of Shatsky National Ecosystems. of the natural park and other nature-protected territories: Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference, Lviv, September 8-11, 2022 - Lviv: SPOLOM, 2022. - P. 113-114. (In Ukrainian).

Minkach O., Skirpan I., Pytel-Guta S. Wild bees of the "Roztochchya" nature reserve // State and biodiversity of the ecosystems of the Shatskyi Nats. of the natural park and other protected areas: Materials of the All-Ukrainian scientific conference, Lviv, September 8-11, 2022. - Lviv: SPOLOM, 2022. - P. 105-107. (In Ukrainian).

Zhulenko V. K., Sheremeta R. A., Shydlovskyy I. V. Comparison of winter avifauna of district-level urban agglomerations (Zhydachiv and Kaniv) // "The state and biodiversity of the ecosystems of the Shatskyi National Nature Park and other protected areas": Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference, Lviv, Ukraine, September 8-11, 2022 - Lviv: SPOLOM, 2022. - P. 49-50. (In Ukrainian).

Hnatyna O. Artificial materials in the nests of birds of the Shatsky National Nature Park // State and biodiversity of the ecosystems of the Shatsky National Nature Park and other nature conservation areas: Mat-ly vseukr. of science conference, Lviv, Ukraine, September 8-11, 2022 - Lviv: SPOLOM, 2022. - P. 23-25. (In Ukrainian).

Zahorodnyi I., Romaniuk L., Hnatyna O., Pokrytiuk L., Dykyy I. Diet of the little Athene noctua (Scopoli, 1769) on the territory of Berehovo district (Transcarpathian region) // Studia Biologica. – 2022. – Vol. 15, No. 4. – P. 71-86.

Hrynchyshyn T.Yu., Hnatyna O.S. Observation of some rare species of amphibians and reptiles on the territory of Lviv and adjacent regions // Distribution of rare species of the biota of Ukraine, volume 1 / Series: "Conservation Biology in Ukraine". – 2022. – Volume 1, Issue 27 - pp. 135-139. (In Ukrainian).

Smirnov N., Hnatyna O., Kurylenko O., Marushchak O. Records of the Rana dalmatina (Ranidae, Anura) in the Lviv region of Ukraine // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 2022. – Т. 1, Вип. 27 – P. 398-399.

Hnatyna O.S. Finds of rare species of vertebrates in western Ukraine / O.S. Hnatyna // Distribution of rare species of biota of Ukraine, volume 1 / Series: "Conservation Biology in Ukraine". – 2022. – Volume 1, Issue 27 - pp. 105-108. (In Ukrainian).

Śniegula S., Hnatyna O.  Występowanie Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) na obszarze Magurskiego Parku Narodowego  // Odonatrix. – 2022. – T. 1, No.10. P. 1-2. (In Poland).

Andriishyn B., Balandyukh N., Hnatyna O., Dykiy I., Ivanets O., Koltun I., Lesiv K., Lesnik V., Martsiv M., Nazaruk K., Reshetylo O., Skirpan I., Khamar I ., Tsaryk I., Tsaryk Y., Shydlovskyy I. Key species of animals in the ecosystems of Western Ukraine // Bulletin of Lviv University. Biological series (Visnyk Lvivskoho Universytetu Seriia Biolohichna). – 2022. – Issue 87 - pp. 103-120. (In Ukrainian).

Veselskyi M.F., Kuzmenko T.M., Kuzmenko Yu.V., Panchuk O.S., Strus Yu.M., Franchuk M.V., Khymyn M.V., Shydlovskyy I.V. Findings of rare animal species of Pripyat Polissia // Distribution of rare species of biota of Ukraine: Volume 1 (Series: "Conservation Biology in Ukraine". Issue 27. Volume 1). – Kyiv: Institute of Zoology, UNCG; Chernivtsi: Druk Art, 2022. - P. 53-88. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I., Zhulenko V., Tsaryk Y. War and birds // Mat-ly Vseukr. of science conf. "The state and biodiversity of the ecosystems of the Shatskyi National Nature Park and other nature conservation areas", September 8-11, 2022, Lviv. - Lviv: Spolom, 2022. - P. 152-154. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Dybowski: Benedykt Dybowski — naturalist and teriologist / I. Shydlovskyy, S. Pytel-Huta // Teriology in Ukraine. Part 2. - Edited by I. Zagorodniuk. - Kyiv, 2022. - P. 277-279. (Series: Novitates Theriologicae; Pars 15). (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Vozniuk: Maria Vozniuk is a mammal researcher and head of the Zoo Museum of Lviv University / I. Shydlovskyi, S. Pytel-Guta // Teriology in Ukraine. Part 2. - Edited by I. Zagorodniuk. - Kyiv, 2022. - P. 266-268. (Series: Novitates Theriologicae; Pars 15). (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Wodzicki: Jerzy WVodzickiy is a prominent collector of theriological collections of Lviv University / I. Shydlovskyy, A. Zatushevsky, S. Pytel // Teriology in Ukraine. Part 2. - Edited by I. Zagorodniuk. - Kyiv, 2022. - P. 225-227. (Series: Novitates Theriologicae; Pars 15). (In Ukrainian).

Pytel-Huta, S., Skyrpan, I., Tsaryk, Y., Shydlovskyy, I., & Khamar I. (2022). Representatives of the superfamilies Vespoidea, Apoidea (Spheciformes) and Chrysidoidea in the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // Studia Biologica, 16(2): 51–58.

 

Journal articles and abstracts

2021

Hryniuk P., Shydlovskyy I., Dubovyk O., Zahorodnyi I. Threatening negative factors of impact on bird complexes of meadow ecosystems of the border areas of Lviv region and Volyn // Theses of international reports. science and practice conf. "Actual issues of the use and preservation of natural resources of the border areas of Ukraine and Poland" (Lviv, May 11, 2021). – Lviv: SPOLOM, 2021. – P. 43-45.

Skyrpan I. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part II. Families Colletidae Lepeletier, 1841; Halictidae Thomson, 1869; Megachilidae Latreille, 1802 and Melittidae Michener, 2000 / I. Skyrpan, S. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – Vol. 14(4). – P. 59–68. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.637

Skyrpan I.P. New locality records and additional information on the Bombus (Hymenoptera: Apidae) fauna of Turkey / S. Tezcan, I. Skyrpan // Studia Biologica. – 2021. – Vol. 15(2). – P. 63–72. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1502.649

Shydlovskyy I.V., Tsaryk Y.V. Changes in species composition of waders in Western Ukraine during the historical period of zoological research // Біологічні студії / Studia biologica. – 2021. – Vol. 15, № 3. – С. 73-88. (In Ukrainian).

 1. Shydlovskyy I., Dubovyk O., Hrynyuk P., Zahorodnyi I., Matejchyk V. Avifauna of meadow ecosystems in borderland areas of Lviv and Volyn Oblasts // Geo&Bio. – 2021. – Vol. 20. – С. 117-134. (In Ukrainian).
 2. Shydlovskyy I., Skyrpan M., Franchuk M., Gedziuk V., Dobrynsky O., Kryvulsky T., Strus Yu. Accounting for the leks of the Great Snipe within Volyn Polissya // Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference "State and Biodiversity of Ecosystems of the Shatsk National Nature Park and Other Protected Areas", September 9-12, 2021, Lviv - Shatsk. - Lviv: Spolom, 2021. - P. 127-129. (In Ukrainian).
 3. Zhulenko V.K. Qualitative composition of winter avifauna of urban agglomerations of Cherkasy and Lviv regions / V.K. Zhulenko, R.A. Sheremeta, V.O. Gedziuk, K.M. Krempa, I.V. Shydlovskyy // Materials of the XVII International . Science. Conference of students and graduate students "Youth and progress of biology" (Lviv, April 19 - 21, 2021). - Lviv: Romus Polygraph. - P. 153.
 4. Sheremeta R.A. To the characteristics of the winter avifauna of the urban agglomeration of Zhydachiv / R.A. Sheremeta, V.K. Zhulenko, I.V. Shydlovskyy // Materials of the XVII International. Science. conf. students and graduate students "Youth and the progress of biology" (Lviv, April 19-21, 2021). - "Lviv: Romus-polygraph", 2021. - P. 164.
 5. Zhulenko V.K. Comparison of winter avifauna of urban agglomerations of district level (Zhydachiv and Kaniv) / Zhulenko V.K., Sheremeta R.A., Shydlovskyy I.V. // Mat-ls All-Ukrainian. Science. conf. "State and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas", dedicated to the memory of Professor, Doctor of Biological Sciences Kostya Adrianovych Tatarynov (Lviv-Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM, 2021. - P. 62–64.
 6. Gnatyna O.S. Nesting biotopes and location of blackbird (Turdus merula) nests in Shatsky NNP (according to the ZUOT Nest Bank) / Hnatyna O.S. // Mat-ls all-Ukrainian. Science. conference "State and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas" (Lviv-Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM, 2021. - P. 48–49.
 7. Nazaruk K.M. Potential alien insects in Ukraine / K.M. Nazaruk // All-Ukrainian materials. Science. conf. "The state and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas", dedicated to the memory of Professor, Doctor of Biological Sciences Kostya Adrianovych Tatarynov. (Lviv-Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM. - 2021. - P. 92–93.
 8. Dudliv I.O. Parasitofauna of the brown catfish Ameiurus nebulosus, 1819 within the city of Lviv / I.O. Dudliv, K.M. Nazaruk, I.V. Dykyi, Yu. V. Kvach // Mat-ls All-Ukrainian. Science. conf. "The state and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas", dedicated to the memory of Professor, Doctor of Biological Sciences Kostya Adrianovych Tatarynov (Lviv-Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM. - 2021. - P. 54–56.
 9. Pytel S.R. Wasp (Vespoidea; Apoidea: Spheciformes) of the Roztochchia Nature Reserve / S.R. Pytel, I.P. Skyrpan // Materials of XV scientific-practical. conference Lviv Entomological School "Actual problems of studying the entomofauna of the western region of Ukraine". - Lviv: State Museum of Natural History of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2021. - P. 20.
 10. Stasyshyn L. Orthoptera in the collections of the Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv / L. Stasyshyn, I. Skyrpan // Materials all-Ukrainian. Science. conf. "State and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas", dedicated to the 100th anniversary of the birth of Kostya Adrianovych Tatarynov (Lviv-Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM, 2021. - P. 106–107.
 11. Reshetylo O. S. Herpetofauna roadkills in Transcarpathia (Ukraine): scale, consequences and protection / O. S. Reshetylo, V. O. Strus, B. O. Andriishyn, Y. Strus, N. I. Balandiukh, A. O. Osiieva, N. Koval, V. Babinets, I. Y. Tsaryk // Intern. Virtual Conf. on Ecology & Transportation "Transforming Transportation Ecology in the Global Village"(September, 22-29, 2021). – Davis, CA, USA/ https://icoet.net/2021/program/presentations/146
 12. Andriishyn B.O. Batrachofauna of Ukrainian Roztocze / B.O. Andriishyn // All-Ukrainian materials. Science. conf. "State and biodiversity of ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas", dedicated to the memory of Professor, Doctor of Biological Sciences Kostya Adrianovych Tatarynov (Lviv - Shatsk, September 9-12, 2021). - Lviv: SPOLOM. - 2021. - C. 29.

2020

Andriishyn B. O. Faunistic review of amphibians in protected areas of Ukrainian Roztochia / B. O. Andriishyn // Studia Biologica. – 2020. – вип. 14(4). P. 49–58. (https://doi.org/10.30970/sbi.1404.634).

Balandiukh N. I. Seasonal diet differences of the Common Toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) in Ukrainian Roztochia (Western Ukraine) / N. I. Balandiukh, B. O. Andriishyn, O. S. Reshetylo // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. – 2020. – 20(2). – P. 113–119.

Susulovska S. The first record and description of male of Paralongidorus rex (Nematoda, Longidoridae) from Ukraine with comments on female uterine eggs morphology / Susulovska S. // Zoodiversity. – 2020. – Vol.54, №6. – P.501–504.

Hnatyna O.S. Memoirs of the Great Teacher / Hnatyna O.S. // Troglodytes. Proceedings of the Western Ukrainian Ornithological Society. - 2020. - Issue 9−10. - P. 40−41.

Pohranychnyi V.O. In memory of Igor Myronovych Horban' / Pohrayichnyi V.O., Bokotey A.A., Shydlovskyy I.V. // Troglodytes. Proceedings of the Western Ukrainian Ornithological Society. - 2020. - Vyp. 9-10. - P. 8-13.

 1. Hnatyna О. S. Unusual nesting of birds in the western of perts of Ukraoine / Hnatyna О. S., Shydlovskyy І. V., Zatushevskyy А. Т. // Troglodytes. Proceedings of the Western Ukrainian Ornithological Society. - 2020. - Vyp. 9-10. - P. 96-103.
 2. Shydlovskyy I.V. Results of works of the Western Ukrainian ornithological society on ringing of birds during 2017 / Shydlovskyy I.V., Zhuravchak R.O. // Troglodytes. Proceedings of the Western Ukrainian Ornithological Society. - 2020. - Vyp. 9-10. - P. 146-154.
 3. Komarnytskyi I. Spatial and temporal changes in Falconiformes and Strigiformes nutrition: causes, significance, consequences / I. Komarnytskyi, I. Shydlovskyy, I. Zahorodnyi // Zoodiversity. – 2020 – Vol. 54(5). – P. 410–432.
 4. Shydlovskyy I., Strus Yu. Current state of nesting settlements and study of Great Snipe Gallinago media in Western Ukraine // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2020. – Issue 82. – P. 167-176. (In Ukrainian).
 1. Bedernichek T. Why WRB needs a mammalic qualifier: the case of seal colony soils / T. Bedernichek, I. Dykyy,  T. Partyka, N. Zaimenko // Geoderma. – 2020. – Vol. 371. – P. 114369.
  Ericson H.S. Genome-wide profiles indicate wolf population connectivity within the eastern Carpathian Mountains / H.S. Ericson, A. Fedorca, I. Toderas, Z. Hegyeli, K. Plis, I. Dykyy, B. Jedrzejewska, G. Ionescu, M. Fedorca, L. Iacolina, A. Stronen // Genetica. – 2020. – Vol. 148(1). – P. 33–39.
  Grabowska J. First insights into the molecular population structure and origins of the invasive Chinese sleeper, Perccottus glenii, in Europe / J. Grabowska, Y. Kvach, T. Rewicz, M. Pupins, I. Kutsokon, I. Dykyy, L. Antal, G. Zięba, V. Rakauskas, T. Trichkova, A. Čeirāns, M. Grabowski // NeoBiota. – 2020. – Vol. 57. – P. 87–107.

Tsaryk J.V. Species diversity of invertebrates (Invertebrata) on the routes of zoological practice of students in Western Montenegro (Ukrainian Carpathians) / J.V. Tsaryk, OS Reshetilo, K.M. Nazaruk, VV Lesnik // Biological studies / Studia biologica. - 2020. - Vol. 14 (2). - P. 137–150.

Skyrpan I.P. List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part I. Families Andrenidae Latreille, 1802 and Apidae Latreille, 1802 / I.P. Skyrpan, S.R. Pytel // Studia Biologica. – 2020. – V. 14(3). – P. 111–120.

Andriishyn B. Migration activity of gray toad Bufo bufo and grass frog Rana temporaria as key species of batrachocenoses of the Ukrainian Roztochye / B. Andriishyn, O. Reshetylo, V. Strus, Yu. Strus, N. Balandyukh, G. Stryamets // Mat- whether the XVI International. Science. conference stud. and asp. "Youth and the progress of biology", dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Lviv National University. I. Franko and the 90th anniversary of the birth of prof. M.P. Derkacha, April 27-29, 2020, Lviv. - Lviv, 2020. - P. 114–115.

Reshetylo O.S. The death of amphibians on the roads of Transcarpathia / O.S. Reshetylo, V.O. Strus, B.O. Andriishyn, Yu.M. Strus, A.-A.O. Osieva, N.I. Balandyukh // Mat-li International. Science. conference "Problems of avoiding the loss of biodiversity of the Ukrainian Carpathians", dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor Konstantin Malinovsky, May 14-15, 2020, Lviv. - Lviv: Aral, 2020. - P. 142–145.

Dyky I. Deep-water fauna of the Penola Strait (West Antarctica) / I. Dykyy, O. Salgansky, V. Trokhimets // Mat-li mizhnar. Science. conference "State and Biodiversity of Ecosystems of the Shatsk National Nature Park and Other Protected Areas", dedicated to the memory of Mykola Pavlovsky Kozlovsky, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Director of the Institute of Carpathian Ecology of the NAS of Ukraine, Lviv, September 10-13, 2020, Lviv. - Lviv: SPOLOM, 2020. - P. 31–32.

Martsiv M. Estimation of the influence of factors on the composition of the diet of common fox (Vulpes vulpes) in some regions of Western Ukraine / M. Martsiv, J. Syrota, I. Dykyy // Mat-li mizhnar. Science. conference "State and Biodiversity of Ecosystems of the Shatsk National Nature Park and Other Protected Areas", dedicated to the memory of Mykola Pavlovych Kozlovsky, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Director of the Institute of Carpathian Ecology of the NAS of Ukraine, September 10-13, 2020, Lviv. Lviv: SPOLOM, 2020. - P. 75–77.

Martsiv M.V. Winter ration of common fox (Vulpes vulpes) in the Lviv region / M.V. March, I.V. Dykyy // Proceedings of the XVI International. Science. conference stud. and asp. "Youth and the progress of biology", dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Lviv National University. I. Franko and the 90th anniversary of the birth of prof. M.P. Derkacha, April 27-29, 2020, Lviv. - Lviv, 2020. - P. 117.

Zagorodny I., Dyky I. The role of bats in the diet of Asio otus L. (on the example of Lviv) / I. Zagorodny, I. Dyky // Materials of the XVI International. Science. conference stud. and asp. "Youth and the progress of biology", dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Lviv National University. I. Franko and the 90th anniversary of the birth of prof. M.P. Derkacha, April 27-29, 2020, Lviv. - Lviv, 2020. - P. 116–117.

Milinevsky G. Gentoo penguin population dynamics and the CEMP time-lapse camera validation experiment at Galindez Island, Antarctic Peninsula / G. Milinevsky, P. Khoyetskyy, A. Dzhulai, V. Smagol, I. Dykyy, E. Dykyi, I. Parnikoza, A. Simon, M. Telipska, L. Pshenichnov, O. Savitsky, M. Veselskyі // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 258.

Dykyy I. Results of the Pygoscelis penguin colonies survey in the Argentine Islands (Antarctic Peninsula) area / I. Dykyy, A. Dzhulai, G. Milinevsky // SCAR Open Science Conference 2020 (Session 18), August 3–7 2020, Hobart, Australia, 2020. – P. 851.

Romaniuk L. Nutrition of the barn owl (Athene noctua) and the barn owl (Asio otus) in the territory of Maly Polissya and Zakarpattia / L. Romaniuk, I. Zagorodny, K. Nazaruk // Materials of the International. Science. conference "State and Biodiversity of Ecosystems of the Shatsk National Nature Park and Other Protected Areas", dedicated to the memory of Mykola Pavlovych Kozlovsky, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Director of the Institute of Carpathian Ecology of the NAS of Ukraine, September 10-13, 2020, Lviv. Lviv: SPOLOM, 2020. - P. 80–83.

Pytel S. Representatives of the superfamilies Vespoidea and Apoidea (Spheciformes) in the collections of the Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv / S. Pytel, I. Skirpan // Proceedings of the XVI International. Science. conference stud. and asp. "Youth and the progress of biology", dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Lviv National University. I. Franko and the 90th anniversary of the birth of prof. M.P. Derkacha, April 27-29, 2020, Lviv. - Lviv, 2020. - P. 118–119.

Tsaryk J.V. Questions that should be discussed during the XVI Shatsk Scientific Conference (September 2020) / J.V. Tsaryk // Proceedings of the International. Science. conference "State and Biodiversity of Ecosystems of the Shatsk National Nature Park and Other Protected Areas", dedicated to the memory of Mykola Pavlovych Kozlovsky, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Director of the Institute of Carpathian Ecology of the NAS of Ukraine, Lviv, September 10-13, 2020, Lviv. - Lviv: SPOLOM, 2020. - P. 3-4.

Shtyk O. Mouse-like rodents of Ternopil region in the funds of the State Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine / O. Shtyk, Z. Mamchur, J. Tsaryk // Materials of the XVI International. Science. conference stud. and asp. "Youth and the progress of biology", dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Lviv National University. I. Franko and the 90th anniversary of the birth of prof. M.P. Derkacha, April 27-29, 2020, Lviv. - Lviv, 2020. - P. 108–109.

Tsaryk J.V. Scientific intuitions of Professor Konstantin Malinovsky / J. Tsaryk // Proceedings of the International. Science. conference "Problems of avoiding the loss of biodiversity of the Ukrainian Carpathians", dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor Konstantin Malinovsky, May 14-15, 2020, Lviv. - Lviv: Aral, 2020. - P. 19–21.

 

2019

Tsaryk Y., Nazaruk K., Reshetylo O., Shydlovskyy I. Information about the International zoological conference "Fauna of Ukraine at the turn of XX-XXI centuries. State and Biodiversity of Ecosystems of Protected Areas ", dedicated to the 220th anniversary of the birth of O. Zavadsky // Біологічні студії / Studia biologica. – 2019. – Vol. 13, № 2. – С. 131-132. (In Ukrainian).

Dykyy І. Cephalopods in the diet of keystone-species animals in the region of the archipelago of Argentina Islands (Western Antarctic) / I. Dykyy, I. Zahorodnyi // Ukrainian Antarctic Journal. – 2019. – № 1(18). – P. 178–182.

Dubovyk O.A. Influence of environmental factors on the formation of the population structure of nesting birds in the green zones of Lviv / O.A. Dubovyk, І.V. Shydlovskyy // Materials of scientific-practical. conference All-Ukrainian competition stud. Science. works on the specialty "Ecology", March 20-22, 2019, Poltava, 2019. - P. 27.

Nazaruk K. Zooplankton groups of Lake Bile (Rivne Nature Reserve) / K.M. Nazaruk, R.O. Zhuravchak // Prospects of hydroecological research in the context of environmental problems and social challenges: Proceedings of the VIII Congress of the Hydroecological Society of Ukraine, dedicated to the 110th anniversary of the Dnieper Biological Station. - Kyiv, 2019. - P. 70–71.

Hnatyna O. S. Autumn migration of the Citrine Wagtail (Motacilla citreola Pallas, 1776) in the ornithological reserve “Cholginsky” (western Ukraine) // Materials of International Sciences. conference. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: SPOLOM, 2019. - P. 45–47.

Ivanets O. R. Hydroecological and cladocerological research of Professor Benedyct Dybowski in the paradigm of European integration processes of Ukraine  // Ecological sciences. - 2018. - № 3 (22). - P. 164–167.

 1. Ivanets O. R. Taxonomic structure of cladocerocenoses of Galicia and adjacent areas according to the research materials of Professor Benedyct Dybowski // Ecological sciences. - 2018. - № 4 (23). - P. 96–100.

  Ivanets O. Collection of Cladocera by Professor Benedict Dybowski in the exposition of the Galician regional exhibition of 1894 in Lviv // Materials of the International. Science. conference. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: SPOLOM, 2019. - P. 87–89.

  Susulovska S., Susulovsky A. Fauna of nematodes of the family Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) of western Ukraine // Proceedings of the International Zoological Conference "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries. State and Biodiversity of Ecosystems of Protected Areas ”is dedicated to the 220th anniversary of the birth of O. Zavadsky, Lviv - Shatsk, September 12–15, 2019 - Lviv: SPOLOM, 2019. - P. 158-159.

  Susulovska S. A. Phytonematodes-virus carriers of the families Longidoridae and Trichodoridae fauna of the western region of Ukraine // Problems of ecology and ecologically oriented plant protection: materials of the international scientific-practical conference of the plant protection faculty of Kharkiv National Agrarian University. VV Dokuchaeva, October 17-18, 2019 - Kharkiv: Madrid Printing House, 2019. - P. 102-103.

  Susulovskaya S. A. The role of an integrative approach in the identification of species of the family Longidoridae (Nematoda: Dorylaimida) // Abstracts of the Conference of Young Researchers-Zoologists - 2019 (Kyiv, Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine, November 13-14, 2019). - Kyiv, 2019. - P. 23.

  Tymkiv I. A preliminary list of bee species (Hymenoptera, Apoidea) on the territory of Roztochya Nature Reserve (Ukraine) / I. Tymkiv, S. Pytel, G. Stryamets // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2019. – Issue 80. – P. 146–153.

  Pytel S. Representatives of the superfamily Vespoidea (Hymenoptera) of Rivne Nature Reserve / S. Pytel, I. Tymkiv // Proceedings XIII International conference young scientists "Biology: from molecule to biosphere", November 28-30, 2018, Kharkiv. - Kharkiv, 2018. - P. 167–168.

  Pytel S. Species diversity of Apoidea and Vespoidea superfamilies on the territory of Ridge Pobuzhzhya / S. Pytel, I. Tymkiv // Proceedings XV International conference students and graduate students "Youth and the progress of biology", dedicated to the 135th anniversary of the birth of J. Parnassus, April 9-11, 2019, Lviv. - Lviv, 2019. - P. 164–165.

  Skyrpan I. Wild bees (Hymenoptera, Apoidea) of the city of Lviv / I. Skyrpan, S. Pitel // Materials of the International. Science. conference. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: SPOLOM, 2019. - P. 152–153.

  Reshetylo O. Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Vestnik Zoologii. – 2019, №53 (2). – Р. 131–140.(Scopus, Web of Science) DOI: 10.2478/vzoo-2019-0013

  Reshetylo O. Amphibian mortality on the main roads of Lviv province (Ukraine) / O. Reshetylo, V. Stakh, A.-A. Osiyeva, I. Dykyy, B. Andriyishyn, M. Panchuk, I. Tsaryk // Polskie sympozjum herpetologiczne, 8–9 grudnia 2018 r., Wroclaw, 2018. – S. 42.

  Andriyshyn B. Recent finds of amphibians of the Red Book of Ukraine in Transcarpathia / B. Andriyshyn, V. Strus, O. Reshetylo, Y. Strus, A.-A. Ocieva, N. Balandyukh, N. Koval, V. Babinets // Materials of the International. Science. conference. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: SPOLOM, 2019. - P. 27–30.

  Balandyukh N. Trophic features of Common Toad (Bufo bufo) and Common Frog (Rana temporaria) on the territory of Ukrainian Roztocze / N. Balandyukh, B. Andriishyn, O. Reshetylo // Materials of X International conference. UGT, September 16-18, 2019, Kamyanets-Podilsky. - Kyiv, 2019. - P. 7–8.

  Reshetylo O. Death of amphibians on the highways of Transcarpathia during spring migrations / O. Reshetylo, V. Strus, B. Andriishyn, Yu. Strus, A.-A. Osieva, N. Koval, N. Balandyukh // Materials of the X International conference. UGT, September 16-18, 2019, Kamyanets-Podilsky. - Kyiv, 2019. - P. 52–53.

  Shнdlovskyy I.V., Dubovyk O. A., Strus Y. M., Skyrpan M. V. Observations of Red Book bird species during 2009 - 2019 (materials for the fourth edition) // Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Animal world / Series: "Conservation Biology in Ukraine". - Vyp. 7, Vol. 3. - Kyiv, 2019. - P. 332–343.

  Banik M. V., Shydlovskyy I. V., Redinov K. O., Strus Yu. M. Proposals for supplementing the fourth edition of the Red Book of Ukraine with new species of birds // Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Animal world / Series: "Conservation Biology in Ukraine". - Vyp. 7, Vol. 3. - Kyiv, 2019. - P. 353–364.

  Shydlovskyy I. V. Observation of regionally rare and Red Book species of birds on the territory of Shatsk NNP / Shydlovskyy I. V., Strus Yu. M., Mateychik V. I. // Materials International. zool. conf. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: Spolom, 2019. - P. 185-187.

  Nazaruk K. M. Alexander Zavadsky naturalist of Galicia / Nazaruk K. M., Tsaryk J. V., Shydlovskyy I. V. // Materials International. zool. conf. "Fauna of Ukraine at the turn of the XX-XI centuries. State and biodiversity of ecosystems of protected areas ", September 12-15, 2019, Lviv - Shatsk. - Lviv: Spolom, 2019. - P. 3-5.

 2. Ivanets O.R. Family Daphniidae Straus, 1820 in the species structure of cladocerocenoses of Galicia according to the research of Professor A. Vezheisky / О.R. Ivanets // Prospects of hydroecological research in the context of environmental problems and social challenges: Proceedings of the VIII Congress of the Hydroecological Society of Ukraine, dedicated to the 110th anniversary of the Dnieper Biological Station. - Kyiv, 2019. - P. 40–43.

 3. Ivanets O.R. Reservoirs of Polissya and adjacent terrains in hydrobiological research of Benedict Dybowski / О.R. Ivanets // Mat-li International. scientific-practical conference "Nature of Polissya: research and protection", dedicated to the 20th anniversary of the Rivne Nature Reserve, June 13-15, 2019, Sarny. - Rivne, 2019. - P. 23–27.

 4. Ivanets O.R. Cyclopidae (CrustaceaCopepoda) Family in the researches of professor A. Wierzejski on the territory of Galicia / O.R. Ivanets // Abstracts of the 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, December 4–6, Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2019. P. 819–822.

 5. Ivanets O.R. Cladocera of Galicia in the research of Professor A. Vezheisky / О.R. Ivanets // Ecological sciences. - 2019. - № 4 (27). - P. 166–170.

 6. Ivanets O.R. Daphniidae family (Cladocera) in the palette of Benedict Dybowski's hydrobiological exposition at the Galician regional exhibition of 1894 / О.R. Ivanets // Ecological sciences. - 2019. - № 3 (26). - P. 93–98.

 

2018

 1. Poluda A. M., Gavrys G. G., Shydlovskyy I. V. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula // Encyclopedia of migratory species of wild animals of Ukraine / edited by Ph.D. Poluda A. M. - Kyiv, 2018. - P. 279-280. (published late; in Ukrainian).
 2. Shydlovskyy I. V., Poluda A. M., Fesenko G. V. Lapwing Vanellus vanellus // Encyclopedia of migratory species of wild animals of Ukraine / edited by Ph.D. Poluda A. M. - Kyiv, 2018. - P. 287-288. (published late; in Ukrainian).
 3. Poluda A. M., Shydlovskyy I. V. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus // Encyclopedia of migratory species of wild animals of Ukraine / edited by Ph.D. Poluda A. M. - Kyiv, 2018. - P. 652-653. (published late; in Ukrainian).
 4. Anistratenko V. Karl E. von Baer's collection of Caspian Sea molluscs stored in the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description / Anistratenko V., Anistratenko O., Shydlovskyy I. // Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology. – 2018. – Vol. 147 (2). – P. 223-236.
 5. Струс Ю. М. Лучні кулики в басейні Верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності / Струс Ю. М., Шидловський І. В., Горбань І. М. // Бранта. Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – 2018. – Вип. 21. – С. 51-69.
Shydlovskyy I. Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine / Shydlovskyy I., Zatushevsky A., Kusnezh O. // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16. – P. 85-90.
Тимків І. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Тимків І., Шидловський І., Назарук К., Затушевський А. // Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 322–325.

NATURE CONSERVATION VALUE OF THE CENTRAL SVYDOVETS MOUNTAINS (UKRAINIAN CARPATHIANS) / Kagalo О., Kanarsky Y., Mykitchak Т., Kovtoniuk О., Kobiv Y., Kyyak V., Sytchak N., Bashta А.-Т., Tsaryk J., Dykyy І., Shydlovskyy І., Reshetylo О. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography. – 2018. – Iss. 70. – P. 35-46.

Shydlovskyy I. Columba palumbus L. nesting on the territory of Shatsk biological and geographical statyonary of the Ivan Franko National University of Lviv / Shidlovsky I., Nazaruk K. // Math. of Sciences. Conference "State and biodiversity of the ecosystems of the Shatsk National Nature Park", September 13-16, 2018, Shatsk. - Lviv: SPOLOM, 2018. - P. 109-111.

Tymkiv I. Collection of Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latreille, 1802) in Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // I. Tymkiv, I. Shydlovskyy, K. Nazaruk, A. Zatushevskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – Issue 77. – P. 124-128.

Shydlovskyy I. Life path and scientific achievements of Benedykt Dybowski / Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. // Youth and the progress of biology: program and theses of reports of the XIV International scientific conference of students and postgraduates devoted to the 185th anniversary of the birth of B. Dybowski (Lviv , April 10-12, 2018). - Lviv, 2018. - P. 35-43. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Professor Benedykt Dybowski and his legacy in zoological science // Shydlovskyy I., Zatushevskyy A., Tsaryk J. / Proc. articles of Sciences. Conf. "Professor Benedykt Dybowski an outstanding researcher of common natural heritage of Poland, Belarus and Ukraine", Lviv, May 10-12, 2018 - Lviv: Imperial, 2018. - S. - 168-181.

 

2017

Shydlovskyy I. V. Change in the number of waders in the Pripyat valley within the NPP "Pripyat-Stokhid" / Shydlovskyy I. V., Strus Yu. M., Mateychyk V. I. // Status and biodiversity of the ecosystems of the Shatsk National Nature Park and other protected areas : Materials of Sciences. conf. (Shatsk, September 7-10, 2017). - Lviv: Spolom, 2017. - P. 121-123.

Shydlovskyy I. V. Features and problems of the functioning of university museums / Shydlovskyy I. V., Hnatyna O. S. // All-Ukrainian Museum Forum. Materials of the scientific and practical conference; Ed. L. O. Griffen. - Pereyaslav-Khmelnytsky, 2017. - P. 343-346. (In Ukrainian).

CATALOGUE OF THE AMPHIBIANS OF ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV / Сompiled by: A. T. Zatushevskyy, I. V. Shydlovskyy, I. T. Bilyak, N. A. Smirnov, O. S. Hnatyna. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. – 48 p. (Series “Zoological heritage”).

Shirokaya, A. A., Sitnikova, T. Ya., Kijashko, P. V., Shydlovskyy, I. V., Prozorova, L. A. & Yamamuro, M. A review of the Lake Baikal limpets, family Acroloxidae Thiele, 1931 (Mollusca: Pulmonata: Hygrophila), based on type specimens, with keys to the genera // Archiv für Molluskenkunde. – 2017. – Heft 146 (1). – S. 9-64. (Impact Factor: 1.077)

Zatushevskyy A. REPRESENTATIVENESS OF THE MAMMALIAN COLLECTION OF THE ZOOLOGICAL MUSEUM OF LVIV UNIVERSITY / Zatushevskyy A., Shydlovskyy I., Tymkiv I. // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – P. 41–48.

Natural Sciences Museology: teach. manual / O. S. Klymyshyn, I. V. Shydlovskyy. - Lviv: Ivan Franko National University of Lviv , 2017. - 208 p. (In Ukrainian).

Fesenko H. V. Discoveries of new species of birds and revision of regional fauna / Fesenko H. V., Shydlovskyy I.V. // Troglodytes. Proceedings of the West-Ukrainian Ornithological Society. – 2016. – Vol. 7. – P. 21-28. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Storage of natural treasures. Chronicle of the oldest Zoological Museum of Ukraine / Shydlovskyy I. V., Zatushevskyy A. T. // Green Carpathians. - 2016 - Vol. 1-4. - S. 113-120. (In Ukrainian).

Horban I. M. 90 years since the birth of Natalia Illivna Srebrodolska / Horban I. M., Hnatyna O. S., Shydlovskyy I. V. // Troglodytes. Proceedings of the West-Ukrainian Ornithological Society. – 2016. – Vol. 7. – P. 250-251. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. V. 70 years birthday Kolodenskyy Viktor Petrovych / Shydlovskyy I. V., Kyjko A. A. // Troglodytes. Proceedings of the West-Ukrainian Ornithological Society. – 2016. – Vol. 7. – P. 252-253. (In Ukrainian).

 

2016

Shydlovskyy I., Kuzyo H. Anthropogenic or ecological trap: what is causing the population decline of the Lapwing Vanellus Vanellus in Western Ukraine? // The RING. – 2016. – Vol. 38. – P. 43-55.

Strus Yu. The condition of breeding populations of meadow waders in the Lviv region over the period 2009-2014 and recommendations for their protection / Strus Yu., Shydlovskyy I. // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2016. – Issue 72. – P. 168–179. (In Ukrainian).

Tsaryk J., Hnatyna O. Warblers of genus Acrocephalus Naum. in the system of consortions // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2015. – Issue 70. – P. 155–161. (In Ukrainian).

Horban I. M. The plan adaptation of Yavoriv local communities (Roztochchya, Lviv region.) to the effects of climate change in terms of land with high environmental status / [Horban I.,  Bilskyy I.,  Bilska L., Stryamets G., Bashynska Ju., Skobalo O., Horban O., Gorban L., Khomyn I., Lyesnik V.,  Zabytivskyy Yu., Lyubynets I., Nazaruk K., Tymkiv I.]. – Ivano-Frankove-Lviv, 2016. – 48 p. (In Ukrainian).

Andriyishyn B. Recent findings of Rana dalmatina (Anura, Ranidae) in Dolyna district, Ivano-Frankivsk region / Andriyishyn B., Hnatyna O., Boyko M., Reshetylo O. // XI Intern. Conf. students and postgraduate "Youth and Progress of Biology": Abstracts, 19-21 April 2016, Lviv. – Lviv, 2016. – S. 192. (In Ukrainian).

Zagorodny I. The analysis pellets of Barnowl (Tyto alba L.) from the territory of Beregovo district (Transcarpathia) / Zagorodny I., L. Pokrytyuk, O. Hnatyna, I. Dykyy, M. Horbachuk // XI Intern. Conf. students and postgraduates "Youth and Progress of Biology": Abstracts, 19-21 April 2016, Lviv. – Lviv, 2016. – P. 197-198. (In Ukrainian).

Hnatyna O. International experience with conservation of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in Europe / O. S. Hnatyna, I. M. Horban // Proceedings of Sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsk National Park", 08-11 September 2016, Shatsk. – Lviv: SPOLOM, 2016. – P. 18-20. (In Ukrainian).

Tymkiv I. The history of research Bees (Hymenoptera, Apoidea) in the territory of Ukrainian Roztochchya 1864 - 1950 / Tymkiv I. // Proceedings of Sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsk National Park", 08-11 September 2016, Shack. – Lviv: SPOLOM, 2016. – P. 92-93. (In Ukrainian).

Pavlych S. The distance startleness Ravens Birds in urban landscapes on the example of. Lviv / Pavlych S., Zatushevskyy A. // Intern. Conf. students and postgraduates "Youth and Progress of Biology": Abstracts, 19-21 April 2016, m. Lviv. - Lviv, 2016. - P. 202-203. (In Ukrainian).

 

2015

Zatushevskyy А., Zagorodniuk І., Pytel S., Shydlovskyy І. The dwarf fat-tailed jerboa (Pygeretmus pumilio) in collections of the Zoological Museum of Lviv University: to the spe-cies’ distribution in Ukraine // Novitates Theriologicae. – 2015. – Vyp. 9 (Дослідження ссавців степових регіонів). – С. 142-148. (published late; in Ukrainian).

Komarnytskyy I. The role of museum collections in studies of rare birds of prey / Komarnytskyy I., Shydlovskyy I. // Natural History Museum: the role of education and science : Materials of the IV International Conference / National Museum of Natural History at the NAS of Ukraine; edit. І. Zahorodniuk. – Kyiv, 2015. – Vol. 2. – P. 87-88. (In Ukrainian).

Komarnytskyy I. Topical communications of Common Buzzard Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) in Rivne Nature Reserve, Shatsky National Nature Reserve and adjacent territories / Komarnytskyy I. V., Franchuk M. V. // Biological Studies / Studia Biologica. – 2015. – Vol. 9, № 1. – P. 211-222. (In Ukrainian).

Kovalchuk O. Model the food chain in the ecosystems of Male Polissya and biomagnification of heavy metals / Kovalchuk O., Komarnytskyy I. / XI Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, 20-23 April 2015, Lviv. – Lviv, 2015. – P. 252-253. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Michael Jankovky – researcher of the Far East / Shydlovskyy I., Zatushevskyy A., Tsaryk J. // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner's birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 646-649. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Private collections in the Zoological museum of Lviv University / I. Shydlovskyy, A. Zatushevskyy // Natural History Museum: the role of education and science : Materials of the IV International Conference / National Museum of Natural History at the NAS of Ukraine; edit. І. Zahorodniuk. – Kyiv, 2015. – Vol. 2. – P. 76–78.

Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Jan Kalinowski – outstanding naturalist of Far East and South America // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner's birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 93-95.

Skyrpan M. Phenology migration of Harrier’s (Circus) on Ukrainian territory of Roztochchya / Skyrpan M., Komarnytsky I. // XI Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, 20-23 April 2015, Lviv. – Lviv, 2015. – P. 302-303. (In Ukrainian).

Strus Iu. Effect of habitat changes at stopover site «Cholgini Reserve» on species richness and abundance of waders / Iu. Strus, I. Shydlovskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2015. – Issue 69. – P. 129–139. (In Ukrainian).

Tymkiv I. Expansion of mud dauber wasp Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) in Central and Eastern Europe / I. Tymkiv, K. Nazaruk, I. Shydlovskyy, J. Tsaryk // Bulletin of L'viv Univ. Biology Series. – 2015. – Vol. 70. – P. 181-187. (In Ukrainian).

Tymkiv I. Genus Bombus Latr., 1802 in the collection of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / Tymkiv I., Shydlovskyy I. // Natural History Museum: the role of education and science : Materials of the IV International Conference / National Museum of Natural History at the NAS of Ukraine; edit. І. Zahorodniuk. – Kyiv, 2015. – Vol. 2. – P. 67-68. (In Ukrainian).

Zahorodnyy I. V. Nutrition of Long-eared owl Asio otus L. in Lviv / Zahorodnyy I. V., Komarnytskyy I. V., Dykyy I. V. // Math-ls sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 10-13 September 2015, Shatsk. – Lviv: SPOLOM, 2015. – P. 30-31. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. Adam Ulanowski – unrecognized naturalist / Zatushevskyy A., Shydlovskyy I. // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner's birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 108-110.

Zatushevskyy A. BRYGIDER Volodymyr-Sylvestr / А. Zatushevskyy, Yu. Kovaliv // Shevchenko Scientific Society. Encyclopedia. Vol. 2, Bibl-Ves. – Lviv, 2014. С. 352–355. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Nominative collection of Zoological Museum of Lviv University / Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Tymkiv I., J. Komarnytskyy, O. Savytska // Lviv Museum: events, collections, people: Proceedings of scient. and practical. conf., Lviv, 30-31 October 2014 - Lviv: Apriori, 2015. - P. 13-37. (In Ukrainian).

 

2014

Bashta A.-T. Species composition and spatial distribution of bats (Chiroptera) in Ukrainian Roztochchya / Bashta A.-T., A. Kusnezh, Ivashkiv I. // Bulletin of L'viv Univ. Biology Series. – 2013. – Vol. 63. – P. 44-50. (In Ukrainian).

Bashta A.-T. Class Mammals – Mammalia / Bashta A.-T. V., Dykyy I. V., Cheremnykh N., Ivashkiv I., Kusnezh O. // Rare and endangered species of Lviv region / ed. Bashta A.-T., Kanarskyy Y., Kozlovsky M. – Lviv, 2013. – P. 170-201. (In Ukrainian).

Bilokon C. Variability of Red squirrel (Sciurus vulgaris L.) microsatellite loci for West Ukraine / Bilokon S., Bilokon M., Bilokon Yu., Dykyy I. // Bulletin of L'viv Univ. Biology Series. – 2014. – Vol. 65. – P. 296-305. (In Ukrainian).

Hnativ P.S. History and richness of the collections of the Zoological Museum of Lviv National Agrarian University and its prospect in promoting environmental awareness / P.S. Hnativ, I.V. Shydlovskyy, A.T. Zatushevskyy  // Scientific Notes the State Natural History Museum. - 2014 - Vol. 30. - P. 51-58.

Dykyy I.V. On publication "History Museum and Zoological Museum of the University of Ukraine" Shydlovsky I.V. (2012) / I.V. Dykyy // Zoological collections and museums: collection of scientific papers. Ed. I. Zagorodniuk; National Science and Natural History Museum of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2014. – P. 155-156. (In Ukrainian).

Dykyy I,V. Peculiarities of the growth of Weddell seal young (Leptonychotes weddellii) / Dykyy I. V., Salhanskyy O. O. // Ukrainian Antarctic Journal. – 2013. – № 12. – P. 258-264. (In Ukrainian).

Dykyy I. PALIY Valentyn Fedorovych / I. I. Dykyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 253. (In Ukrainian).

Dykyy I. PALIY Mikhaylo Opanasovych / I. I. Dykyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 253-254. (In Ukrainian).

Zagorodniuk I.V. Acronyms for zoological collections of Ukraine / I.V. Zahorodniuk, I.V. Shydlovskyy // Zoological collections and museums: collection of scientific papers. Ed. I. Zagorodniuk; National Science and Natural History Museum of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2014. – P. 33-43. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. Mykola Ivanovych Cherkashchenko (the 100th anniversary of his birth) / A. Zatushevskyy // Troglodytes. Proceedings of ZUOT. – 2013. – Vol. 4. – P. 142-144. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. NOSKEWICZ Jan / A. Zatushevskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 208. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. PAVLOV Zynoviy Ivanovych / A. Zatushevskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 245. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. TYSOVSKY Alexander Vasyliovych / A. Zatushevskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 520-521. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. SZARSKI Kazimierz Witalis / Zatushevskyy A., Bilinska I. // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 666. (In Ukrainian).

Klymyshyn O. The history of natural science museums / O.S. Klymyshyn, I.V. Shydlovskyy // Scientific Notes the State Natural History Museum. - 2014 - Vol. 30. - P. 23-30. (In Ukrainian).

Kusnezh А.V. Rare species of bats (Chiroptera) in the collections of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / А.V. Kusnezh // Zoological collections and museums: collection of scientific papers. Ed. I. Zagorodniuk; National Science and Natural History Museum of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2014. – P. 68-71. (In Ukrainian).

Peklo A.M. The seals of Argentine Islands (Antarctica) / Peklo A. M., Dykyy I. V. // Proceedings of Zoologіcal Museum. – 2012. – № 43. - P. 104-116. (In Russian).

Rachkovskyy G. ROSINSKI Boleslav / G. Rachkovskyy, I. Bilinska, A. Zatushevskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 380-381. (In Ukrainian).

Roshal A. D. Primitive soil of Mount Demaria (Graham Land, Antarctic Peninsula): Morphology. Mineral composition, vertical distribution / Roshal A. D., Krasnoperova A. P , Dykyy I. V., Yukhno G. D., Sizova Z. A., Shmyrev D. V., Gamula G., Utevsky A. Yu. // Ukrainian Antarctic Journal. – 2013. – № 12. – S. 265-281. (In Russian).

Shydlovskyy I.V. 2012 – Year of museums in Ukraine / I.V. Shydlovskyy, A.T. Zatushevskyy // Zoological collections and museums: collection of scientific papers. Ed. I. Zagorodniuk; National Science and Natural History Museum of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2014. – P. 10-15. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Publications catalogs of zoological collections of Ukraine / I.V. Shydlovskyy, I.S. Khamar // Zoological collections and museums: collection of scientific papers. Ed. I. Zagorodniuk; National Science and Natural History Museum of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2014. – P. 151-154. (In Ukrainian).

Shydlovska I. The Aborigines of Australia / I. I. Shydlovska, I. V. Shydlovskyy / KOLOSOK. Popular science of nature magazine for children. – 2014. – № 7. – P. 34-43. (In Ukrainian).

Shydlovska I. Who are the Lapwings? / I. Shydlovska, I. Shydlovskyy / KOLOSOK. Popular science of nature magazine for children. – 2014. – № 5. – P. 26-31. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. Association of young ornithologists of Ukraine / I. I. Shydlovskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 458. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. TYNNYJ Nestor Vasyliovych VI / II Shydlovskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 520. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. CHERKASHCHENKO Mykola Ivanovych / I. V. Shydlovskyy // Encyclopedia. Lviv University, in 2 vols. – Vol 2: L-I. – Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2014. – P. 646-647. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. V. To Anatoliy Mykhailovych Poluda – 60 / I. I. Shydlovskyy // Troglodytes. Proceedings of ZUOT. – 2013. – Vol. 4. – P. 145-146. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. V. Methods for determination of sex, age and fat birds and their documentation / I. V. Shydlovskyy, A. T. Zatushevskyy, N. A. Pisulinska, I. M. Horban // Troglodytes. Proceedings of ZUOT. – 2013. – Vol. 4. – P. 60-78. (In Ukrainian).

Holovachov O. Whole-drawer imaging of entomological collections: benefits, limitations and alternative applications / O. Holovachov, A. Zatushevskyy, I. Shydlovsky // Journal of Conservation and Museum Studies. – 2014. – Vol. 12(1), Art. 9. – P. 1-13.

Stronen AV. North-South Differentiation and a Region of High Diversity in European Wolves (Canis lupus) / Stronen A. V., Jędrzejewska B., Pertoldi C., Demontis D., Randi E., Niedziałkowska M., Pilot M., Sidorovich V. E., Dykyy I. et al. (2013) // PLoS ONE 8(10): e76454. doi:10.1371/journal.pone.0076454.

Tsyba A. O. A Record of Perccottus glenii (Pisces, Odontobutidae) in Khmelnitsky Region / Tsyba A. O., Pekarik L., Dykyy I. // Vestnik zoologii. − 2013. − Вип. 47(5). − С. 474.

Bilokon S. Polymorphism Red squirrel Sciurus vulgaris L. from Yakutia of microsatellite loci / Bilokon S. Y., Bilokon M. M., Bilokon Yu., Zakharov E. S., Dykyy I. V. // Math-ls sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 11-14 September 2014. – Lviv, 2014. – P. 9-10. (In Ukrainian).

Hanas R. Peculiarities of stuffs brown bear (Ursus arctos) in western Ukraine / Hanas R., Dykyy I. // X Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, April 8-11 2014, Lviv. – Lviv, 2014. – P. 146. (In Ukrainian).

Hrynyuk P. Peculiarities of nestings of Sand martin (Riparia riparia L.) in the Small Polissya / P. Hrynyuk, I. Shydlovskyy // X Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, April 8-11 2014, Lviv. – Lviv, 2014. – P. 147. (In Ukrainian).

Dykyy I. Establishment of new marine protected areas (MPAs) in the region of the Argentine Islands Archipelago / I. Dykyy, A. Utevsky, A. Berezkin, T. Kaljuzhnaja, E. Moiseenko // I International scientific-practical conference "Monitoring of the Antarctic environment and maintenance of the national expeditions ": proceedings of the conference, May 26-29, 2014, Naroch. – Minsk: "Ekoperspektiva", 2014. – P. 71-73. (In Russian).

Dykyy I. Krill as a main component supply pinnipeds in the region of Argentine Islands Archipelago / I. Dykyy, A. Berezkina, T. Kaljuzhnaja, E. Moiseenko // I International scientific-practical conference "Monitoring of the Antarctic environment and the maintenance of the national expeditions" : proceedings of the conference, May 26-29, 2014, Naroch. – Minsk: "Ekoperspektiva", 2014. – P. 67-71. (In Russian).

Zahorodnyy I. V. Species diversity of fish within the range of power Weddell seal (Leptonychotes weddelli) within the Argentine Islands (West Antarctica) / Zahorodnyy I. V., Dykyy I. V. // Proceedings of Sciences . konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 11-14 September 2014. – Lviv, 2014. – P. 28-29. (In Russian).

Komarnytskyy I. Power is Kestrels (Falco tinnunculus L.) during the breeding season in Lviv / I. I. Komarnytskyy, I. Horban, I. Shydlovskyy // X Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, April 8-11 2014, Lviv. – Lviv, 2014. – P. 150-151. (In Ukrainian).

Kusnezh A. V. The finds rare species of bats (Chiroptera) in the Park "Skole Beskids" / Kusnezh A. V., Chajka Yu. B. // Natural study in Podillya materials Intern. scientific-practic. Conf. (Kamyanets Podilskyy, 23-25 September 2014). – Kamyanets Podilskyy, 2014. – P. 64-65. (In Ukrainian).

Nakonechna M. The fauna of chiroptera Galician National Park / Nakonechna M., Dykyy I., Buchko V., Kusnezh A. // X Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, April 8-11 2014, Lviv. – Lviv, 2014. – P. 154-155. (In Ukrainian).

Radzikhovska U. V. White Stork Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) coenotic relations in the territory of Zboriv district of Ternopil region / Radzikhovska U. V., Dykyy I. V. // Proceedings of Sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 11-14 September 2014. – Lviv, 2014. – P. 65-66. (In Ukrainian).

Savytska O. Lead is in the body of bats in western Ukraine / Savytska O. M., Andreykiv A. A., Kusnezh A. V. // Proceedings of Sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 11-14 September 2014. – Lviv, 2014. – P. 73-74. (In Ukrainian).

Synenka K. Yu. The color variability Lizard Lacerta agilis (REPTILIA, LACERTIDAE) protected areas in Ukrainian Roztochchya / Synenka K. Yu, Dykyy I. V. // Proceedings of Sciences. konfer. "The state of biodiversity and ecosystems Shatsky National Park", 11-14 September 2014. – Lviv, 2014. – P. 74-75. (In Ukrainian).

Skyrpan M. Wintering of pipit (Anthus spp.) on the territory of Ukrainian Roztochchya / M. Skyrpan, I. Horban, I. Shydlovskyy, M. Senyk // X Intern. Conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology": a collection of abstracts, April 8-11 2014, Lviv. – Lviv, spol, 2014. – P. 156-157. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. V. Antropogenous or ecological trap ?: causes reduce of the number of Lapwing (Vanellus vanellus L.) / I. V. Shydlovskyy // National parks - past, present, future. Proceedings of Intern. scientific-practic. Conf. 30 anniversary of the Shatsky National Park (Svitiaz, 23-25 April 2014). – K., 2014. – P. 184-189. (In Ukrainian).

Bilokon S.Yu. Genetic variability of common sguirrel, Sciurus vulgaris L., in Western Ukraine / Bilokon S. Yu., Belokon M. M., Belokon Yu. S., Dikiy (Dykyy) I. V. // Molecular genetic approaches in taxonomy and ecology: abstracts of the Scientific Conference (Rostov-on-Don, 25–29 March 2013). – Rostov-on-Don, 2013. – P. 16. (In Russian).

 

2013

Bokotey A.A. Alexander Peklo (60th Anniversary) / Bokotey A.A., Dykyy I.V. // Troglodytes. Proceedings of the West Ukrainian Ornithological Society. – 2013. – Issue. 3. – S. 189–191. (In Ukrainian).

Girna A.Y. Materials to the spider fauna of the audit Ciscarpathians Collections Zoological Museum of Lviv National University / Girna A.Y., Zhukavets E.M.,  Liesnik V.V., Shydlovskyy I.V. // Scientific basis for the conservation of biotic diversity. – 2012. – Volume 2 (9), № 1. – S. 257–270. – ISSN 2220–3087. (In Ukrainian).

Dykyy I. The feeding peculiarities of the Antarctic seals in the region of the archipelago of Argentina Islands // Document CCAMLR № WG-EMM-12/P1. — 8 June 2012,  Р. 1−9.

Zhuravchak R.O. Study of the fauna is designed by the National Natural Park "Nobelskyy" / Zhuravchak R.O., Shydlovskyy I.V. // Wildness protection in Ukraine. – 2012. – T. 18., Vol. 1–2. – S. 42–50. (In Ukrainian).

Parnikoza I. Use of Deschampsia antarctica for nest building by the kelp gull in the Argentine Islands area (maritime Antarctica) and its possible role in plant dispersal / Parnikoza I., Dykyy I., Ivanets V., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R. Convey P. // Polar Biology. − November 2012. − Volume 35. − Issue 11. − Р. 1753−1758.

Pisulinska N.A. Ornithological collection of F.I. Strautman in the Zoological Museum of the Ivan Franko LNU / Pisulinskaya N.A. // Scientific Readings in Memory of Professor F.I. Strautman (Lviv, March 7, 2013): reading materials. – Lviv, 2013. – C. 11–13. (In Ukrainian).

Rogulya A.S. Warblers (Phylloscopus) and warblers (Sylvia) ornithological collection of F.I. Strautman funds in the Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv / A.S. Rogulya, N.A. Pisulinska // Scientific Readings in Memory of Professor F.I. Strautman (Lviv, March 7, 2013): reading materials. – Lviv, 2013. – C. 15–17. (In Ukrainian).

Strus Y. Migration of waders (Aves: Charadrii) in the “Cholgini” ornithological reserve / Y. Strus, I. Shydlovskyy // Visnyk of the Lviv University. Series BIology. 2013. Issue 61. P. 133–143. (In Ukrainian).

Strus Iu. M. Migration of Common Sandpiper Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) in the Cholgini Ornithological Reserve / Iu. M. Strus, I. V. Shydlovskyy // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7 / No 2. – С. 139–148. (In Ukrainian).

Fesenko H. Zoogeographic peculiarities of distribution of Birds. Part  2. Paleogea and Arctogea / H. Fesenko, I. Shydlovskyy // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7 / No 1. – С. 205–226. (In Ukrainian).

Shkvyria M. Conditions of Captive Brown Bears in Ukraine / Shkvyria M., Dykyy I. // International Bear News. − Summer 2013. − Vol. 22 − No. 2. − P. 35–36.

Belokon S. Morphological and genetic polymorphism of proteins usual, Sciurus vulgaris L., in the Carpathian / Belokon S., Belokon M., Belokon Yu., Dykyy I. // IX Intern. sciences conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology" (Lviv, 16-19 April 2013): collection of abstracts. – Lviv, 2013. – P. 239-240. (In Ukrainian).

Bihanskyy A.S. Coenotic relationships Reptile Small Polissya / Bihanskyy A.S., Dykyy I.V. // IX Intern. sciences conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology" (Lviv, 16-19 April 2013): collection of abstracts. – Lviv, 2013. – P. 238-239. (In Ukrainian).

Dykyy I. Adventive fish fauna of the rivers Southern Bug and Sluch and their tributaries / Dykyy I., Pekarik L., Kasparov E., Tsyba A., Janko K. // Status of biodiversity and ecosystems Shatsky National Nature Park (Shack, 12-15 September 2013): materials science conf. – Lviv, 2013. – C. 16-19. (In Ukrainian).

Dykyy I. The Effect of abiotic factors on the reproduction of seabirds on the Argentine Islands // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року) : збірник тез. – Львів, 2013. – С. 7–8.

Dykyy І. V. The Effect of anomal season of antarctic summer on the reproduction of Gentoo penguins (Pygoscelis papua) near Akademik Vernadsky station / Dykyy I.V., Salganskiy O.O., Janko K. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 59–63.

Hanas R. Features of nutrition of some representatives the family Mustela (Mustelidae) of the West Ukraine / Hanas R., Dykyy I. // IX Intern. sciences. conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology" (Lviv, 16-19 April 2013): collection of abstracts. – Lviv, 2013. – P. 242-243. (In Ukrainian).

Lyesnik V. Fish communities of the Western Bug River oxbow in the vicinity of Kamjanka Bugskaya / Lyesnik V., Dykyy I. // Status of biodiversity and ecosystems of Shatsk National Nature Park (Shack, September 12-15, 2013): materials science. conf. – Lviv, 2013. – C. 42-44. (In Ukrainian).

Muzyka I. Phenological features of dragonflies fly in Roztochchya / Muzyka I., Shydlovskyy I. // Youth and Progress of Biology: Abstracts of the IX Intern. sciences. conf. undergraduate and graduate students (16-19 April 2013, Lviv). - P. 257-258. (In Ukrainian).

Parnikoza I. Transfer of Antarctic herb tundra formation fragments by the Larus dominicanus in the Argentine islands area / Parnikoza I., Ivanets V., Dykyy I., Kozeretska I., Kunakh V., Rozhok A., Ochyra R., Convey P. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International  Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 90–93.

Pisulinska N.A. Ornithological collection of F.Y. Strautman in the Zoological Museum of Ivan Franko NU of Lviv / Pisulinska N.A. // Proceedings of reading the memory of Professor F.Y. Strautman: materials of readings (March 7, 2013, Lviv). – Lviv, 2013. – S. 11-13. (In Ukrainian).

Resler A. Seasonal features stuffs of the wolf (Canis lupus L.), the National park "Skolivski Beskydy" / O. Resler, Dykyy I. // IX Intern. sciences. conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology" (Lviv, 16-19 April 2013): collection of abstracts. – Lviv, 2013. – P. 219-220.

Rohulya A.S. Warbler’s (Phylloscopus) and (Sylvia) in ornithological collections of F.Y. Strautman in the collections of the Zoological Museum of Ivan Franko NU in Lviv/ A.S. Rohulya, N.A. Pisulinska // Proceedings of reading the memory of Professor F.Y. Strautman: materials of readings (March 7, 2013, Lviv). – Lviv, 2013. – S. 15-17. (In Ukrainian).

Salganskiy O.O. Growth characteristics of Weddell seal pups (Leptonychotes weddellii) of the Argentine islands / SalganskiyO.O., Dykyy I.V. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 140–143.

Senyk M.A. Distribution, population dynamics and color morphotypes jackdaws (Corvus monedula) at different times of the year in the conditions of Lviv / M.A. Senyk, S.V. Kasparova // Proceedings of reading the memory of Professor F.Y. Strautman: materials of readings (March 7, 2013, Lviv). – Lviv, 2013. – S. 38-44. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Features of nesting azere tits Parus cyanus Pallas, 1770 in the west of Ukraine / Shydlovskyy I.V. // Status of biodiversity and ecosystems of Shatsk National Nature Park (Shack, September 12-15, 2013): materials science. conf. – Lviv, 2013. – P. 93-94.

Tuzyak H.O. Changes ornithofauna of reserve "Cholhynskyy" under the influence succession / H.O. Tuzyak, I.V. Shydlovskyy // Final scientific-practical. conf. Second round of the All-Ukrainian. competition stud. sciences. work on the branch of science "Environment and Ecological Safety": Sat. Abstracts, 13-14 March 2013, Donetsk. – Donetsk, 2013. – S. 47.

Tuzyak H.O. Yellow Wagtail as an indicator of changes in grassland habitats / H.O. Tuzyak, I.V. Shydlovskyy // The Fifth Internat. students. scientific-practical. conf. "Protecting the environment. Balanced Nature Management ", Lviv, 2012. – Lviv, 2012. – P. 118-120. (In Ukrainian).

Utevsky A. The first underwater testing areas and site of the marine protected area network in the Argentine islands region archipelago, Akademik Vernadsky station / Utevsky A., Shmyrov D., Janko K., Dykyy І. // Internationalization of Antarctic research – way to spiritual unity of humanity: abstracts VI International Antarctic Conference (Kyiv, 15–17 May 2013). – Kyiv, 2013. – P. 78–81.

Zaitseva-Anciferova A.Yu. Dormouse in protected areas of Volyn region / Zaitseva-Anciferova A.Yu. Zatushevskyy A.T., Lysachuk T.I. // Mammalian fauna of protected areas and conservation of mammals / Compilers: I. Zagorodniuk and Z. Selyunina. Naked Pier Ukrainian Theriological Society National Academy of Sciences of Ukraine, 2012. – S. 20. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. T. The life and scientific achievements of Professor Theodor Yohanovych Strautman / Zatushevskyy A. T., Shydlovskyy I. V, Bokotey A. A. // Proceedings of reading the memory of Professor F.Y. Strautman: materials of readings (March 7, 2013, Lviv). – Lviv, 2013. – S. 5-8. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A. T. Woodpeckers Picidae family of habitats on Roztochchya and Polissya / Zatushevskyy A. T., Horban I. M. // Status of biodiversity and ecosystems of Shatsk National Nature Park (Shack, September 12-15, 2013): materials science. conf. – Lviv, 2013. – C. 25-27. (In Ukrainian).

 

2012

Dykyy І. V. Coenotical relations terrestrial biota West Antarctic Islands / Dykyy І.V., Tsaryk J.V., Shydlovskyy І.V., Тrochymets V.N., Holovachov О.V. // Ukrainian Antarctic Journal. – 2011–2012. – № 10–11. – P. 239–256. (In Ukrainian).

Parnykoza I. The transfer components of the Antarctic tundra grass formation Dominican Martin in the region of Argentina Islands / Parnikoza I.J., Dykyy I.V., Ivaniec V.J., Kozeretska I.A., Rozhok A.I., Kunakh V.A. // Ukrainian Antarctic Journal. – 2011–2012. – № 10–11. – P. 272–281.

Shydlovskyy І. Zoological Museum of LNU / І. Shydlovskyy, А. Zatushevskyy // Encyclopedia of Lviv. −  Vol. 4: L–М. – Lviv : LITOPYS, 2012. – P. 408−409. (In Ukrainian)

Strus Ju. Migration Common Snipe (Gallinago gallinago L.) in ornithological reserve "Cholhynskyy" / Ju. Strus // Visnyk of Lviv University. Biological Series. – 2012. – Iss. 58. – P. 230–238. (In Ukrainian)

Strus Ju.М. Lead of Regions (Western Ukraine) / Strus Ju.М., Shydlovskyy I.V. // Information materials of the working group on waders. – Мoscow, 2012. – № 25. – P. 15–16. (In Russian)

Zagorodniuk І. Distribution of sibling species of rat (Arvicola) in the contact zone of their habitats in western Ukraine / Zagorodniuk І., Zatushevskyy А. // Condition of Ecosystems and Biodiversity Shatsky National Nature Park (Shack, 6–9 September 2012): materials science. conf. – Lviv, 2012. – P. 15–19. (In Ukrainian).

Zajceva–Аncyferova H.Ju. Gliridae in the Volyn Province: status of research and perspective / Zajceva–Аncyferova H.Ju., Zatushevskyy А.Т, Lysachuk Т.І. // Condition of Ecosystems and Biodiversity Shatsky National Nature Park (Shack, 6–9 September 2012): materials science. conf. – Lviv, 2012. – P. 20–24. (In Ukrainian).

Zatushevskyy А. LOCKI Jan / А. Zatushevskyy // Encyclopedia of Lviv. −  Vol. 4: L–М. – Lviv :  LITOPYS, 2012. – P. 525−526. (In Ukrainian).

Rogulia А. S. Morphometric indices of migratory birds warbler genus (Phylloscopus) in ornithological reserve "Cholhynskyy" / Rogulia А. S. // Proceedings of the conference of young researchers, zoologists – 2012 (Kyiv, 18-19.04 2012.). – Kyiv, 2012. – P. 26-27 – (Zoological Courier, № 6.) http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ2012-abstr.pdf (In Ukrainian)

Rogulia А. S. Main body measurements migratory warbler in the ornithological reserve "Cholhynskyy" / Rogulia А. S. // VIII Intern. Science. conf. undergraduate and graduate students "Youth and Progress of Biology" (New York, 3-6 April 2012): abstracts. – Lviv, 2012. – P. 196–197. (In Ukrainian)

Rogulia А.S. Species composition and abundance of birds unexplored forests of Rivne Natural Reserve (North and Starosillya Forestry) / Rogulia А.С., Senyk М.А., Zhuravchak R.О., Franchuk М.V., Тuziak H.О., Коmarnytskyy І.V. // Condition of Ecosystems and Biodiversity Shatsky National Nature Park (Shack, 6-9 September 2012): materials science. conf. – Lviv, 2012. – P. 55–60. (In Ukrainian)

Fesenko H. Zoogeographic peculiarities of distribution of Birds. Part  1. Notogea and Neogea / H. Fesenko, I. Shydlovskyy // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2012. – Том 6 / No 3. – С. 197–222. (In Ukrainian).

Shydlovskyy І.V. On the decline of Northern Lapwing (Vanellus vanellus L.) in western Ukraine / Shydlovskyy І.V. // Condition of Ecosystems and Biodiversity Shatsky National Nature Park (Shack, 6-9 September 2012): materials science. conf. – Lviv, 2012. – P. 88−91. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І.V. Role and Status of University Museum of Natural History in society / Shydlovskyy І.V. // Intern. scientific and practical. conf. "University museums: the European experience and Ukrainian practice": a collection of papers. (Kyiv, 6-7 October 2011). – Nizhyn, 2012. – P. 405−413. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І.V. Status and prospects of the Zoological Museum of the University of Ukraine / Shydlovskyy І.V. // ІІ Intern. scientific and practical. conf. ICOM Ukraine "Modern aspects of natural history museology" materials conf. (Kyiv, 11-14 September 2012). – К., 2012. – P. 23−25. (In Ukrainian)

Srebrodolska Je.B. Study of Wood Sandpiper (Tringa glareola L.) in western Ukraine / Srebrodolska Je.B., Shydlovskyy І.В., Savytska О.М. // Materials of scientific and practical conf. "Natural Researches as the main form of biodiversity" (Krements, 20-21 September 2012). – Krements, 2012. – P. 323–326. (In Ukrainian).

Strus Ju. М. Biotope distribution of meadow species of waders (Aves: Charadrii) in west Ukraine / Ju. М. Strus // Condition of Ecosystems and Biodiversity Shatsky National Nature Park (Shack, 6-9 September 2012): materials science. conf. - Lviv, 2012. – P. 71–74. (In Ukrainian)

Strus Ju. Migration of waders (Charadrii) in Cholhynskomu ornithological reserve / Ju. Strus // Proceedings of the conference of young researchers, zoologists – 2012 (Kyiv, 18-19.04 2012.). – Kyiv, 2012. – P. 35. – (Zoological Courier, № 6.)  http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ 2012-abstr.pdf. (In Ukrainian)

 

2011

Bilinska I. BRYHIDER Vladimir–Sylvester V. / І. Bilinska, А. Zatushevskyy, Ju. Kovaliv // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 240. (In Ukrainian).

Boström S., Holovachov O. 2011. Description of Nothacrobeles sohlenii sp. n.  (Rhabditida: Cephalobidae) from Tunisia. Journal of Nematode Morphology and Systematics 14: 13–19.

Boström S., Holovachov O., Nadler S.A. 2011. Description of Scottnema lindsayae Timm, 1971 (Rhabditida: Cephalobidae) from Taylor Valley, McMurdo Dry Valleys, Victoria Land, Antarctica and its phylogenetic position. Polar Biology 34: 1–12.

Khamar I.S. Ivlev Viktor Sergijovych / I.S. Khamar, А.Т. Zatushevskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv: in 2 Vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv: Publishing Center LNU, 2011. – P. 549. (In Ukrainian).

Holovachov O., Boström S., De Ley P. 2011. Description of Cervidellus caucetensis  sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from Argentina. Journal of Nematode Morphology and Systematics 14: 21–26.
Holovachov O., Boström S., Reid N., Warén A., Schander C. 2011. Description of Endeolophos scaneae sp.n. (Chromadoridae) – a free–living nematode epibiotically associated with deep–sea gastropods Skenea profunda (Skeneidae). Journal of the Marine Biological Association of the UK 91: 387–394.

Holovachov O., Boström S., Robinson C., Tandingan De Ley I., Nadler S.A. 2011. Redescription of Placodira lobata Thorne, 1937 (Rhabditida: Cephalobidae) with a discussion of the systematic position of the genus. Nematology 13: 103–114.

Khamar І. S. IVLEV Viktor Sergijovych / І. S. Khamar, А. Т. Zatushevskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 549. (In Ukrainian).

Mykitchak Т.I. DENISIJEVSKYY Oleksij Volodymyrovych. / Т. Mykitchak, А. Zatushevskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv: in 2 Vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv: Publishing Center LNU, 2011. – С. 434. (In Ukrainian).

Pisulinska  N. А. Results of Western–Ukrainian Ornithological Station / Pisulinska  N. А., Shydlovskyy І. V. // Troglodytes. Proceedings of WUOS. – 2011. – Vol. 2. – P. 159–166. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I. DYBOWSKI Benedykt Tadeusz. / I. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv: in 2 Vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv: Publishing Center LNU, 2011. – P. 441. (In Ukrainian).

Shydlovskyy І.  HORBAN Іhor Мyronovych. / І. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 367. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І.  DYBOWSKI Benedykt Tadeusz / І. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 441. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І. VOZNIUK Мaria Nykonivna / І. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 298. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І. HIRSCHLER Jan / І. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 347–348. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І. DYKYY Іhor Vasylovych / І. Shydlovskyy, Je. Srebrodolska // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 442. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І. ZDUN Vsevolod Іllich / І. Shydlovskyy, V. Lesnik // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 530–531. (In Ukrainian)

Shydlovskyy І. ZOOLOGICAL MUSEUM / І. Shydlovskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 539. (In Ukrainian)

Shydlovskyy I.V., Senyk М.А., Strus Yu.М. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the waders study group. – Moskow, 2011. – № 24. – P. 15–17.

Strus I. Migration of Wood Sandpipers Tringa glareola in the Cholgini ornithological reserve, Ukraine / I. Strus // WSG Bull. – 2011. – № 118 (3). – P. 153–162.

Zatushevskyy А. BENENDIUK Halyna Оleksandrivna / А. Zatushevskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 193. (In Ukrainian).

Zatushevskyy А. ZACHVATKIN Viktor Оleksandrovych. / А. Zatushevskyy // Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv : in 2 vol. − Vol. 1: А–К. – Lviv : Ivan Franko NU of Lviv, 2011. – P. 525−526. (In Ukrainian)

Zatushevskyy А. Т. Methods of measuring birds / Zatushevskyy А. Т., Shydlovskyy І. V., Pisulinska N. А. // Troglodytes. Proceedings of WUOS. – 2011. – Vol. 2. – 52–65 с. (In Ukrainian)

Dykyy I.V., Tsaryk J.V., Shydlovskyy I.V. Coenotic communications land biota of islands of West Antarctica // Antarctica and global system of land: New Challenges and Perspectives / Abstracts of V Intern. Antarctic conference., Kyiv, 17-19 May 2011. – Kyiv, 2011. – P. 203-205. (In Ukrainian).

Pisulinska N.А. Oological collection of the Zoological Museum Ivan Franko National University of Lviv / Pisulinska N.А.  // Theoretical and practical aspects Oology in Zoology: Materials IV Int. of Scientific and Practical. Conf. – Kyiv, 2011. – P. 307–310. (In Ukrainian).

Senyk М.А. The difference in the distribution of Reed Buntings and Meadow Pipit in groups of meadow vegetation of the valley of the Upper Dnister / Senyk М.А., Pisulinska N.А. // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Shatsk, 8-11 September 2011). – Lviv, 2011. – P. 82–84. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. The role and status of university natural history museums in society // University Museum: European Experience and Ukrainian practice / Abstracts. Intern. of scientific and practical. Conf., 6-7 October 2011. – К., 2011. – P. 66. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Horban’ I.М., Matejchyk V.I. Changes in the avifauna of Shatsky NPP over the past 25 years // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf., 8-11 September 2011., Shatsk. – Lviv: Spolom, 2011. – P. 111-112. (In Ukrainian).

Strus I. Migration of Wood Sandpipers Tringa glareola in the Cholgini ornithological reserve, Ukraine / I. Strus // WSG Bull. – 2011. – № 118 (3). – P. 153–162.

Zatushevskyy A.T. History of the Zoological Museum Ivan Franko National University of Lviv and his place among the zoological museum universities in Ukraine / A.T. Zatushevskyy // University museums: the European experience and Ukrainian practice: book of abstracts Intern. of scientific and practical. conf. (Kyiv, 6–7 October 2011). – K., 2011. – P. 33. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A.T. The biology of woodpeckers (genus Picus) in Western Ukraine / Zatushevskyy A.T., Horban’ I.М. // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Shatsk, 8–11 September 2011). – Lviv, 2011. – P. 31–32. (In Ukrainian).

 

2010

Boström S., Holovachov O. 2010. Description of Acrobeloides uberrinus Anderson, 1965 and A. syrtisus Yeates, 1967 (Rhabditida: Cephalobidae) with a discussion of the taxonomic status of A. tricornis (Thorne, 1925) Thorne, 1937 and A. setosus Brzeski, 1962. Journal of Nematode Morphology and Systematics 13: 97–106.

Holovachov O., Boström, S. 2010. Identification of Plectida (Nematoda). EUMAINE, Gent and Nematology, UC Riverside: 98 pp.

Derycke S., De Ley P., Tandingan De Ley I., Holovachov O., Rigaux A., Moens T. 2010. Linking DNA sequences to morphology: cryptic diversity and population genetic structure in the marine nematode Thoracostoma trachygaster (Nematoda, Leptosomatidae). Zoologica Scripta 39: 276–289.

Gingold R., Mundo–Ocampo M., Holovachov O., Rocha–Olivares A. 2010. The role of habitat heterogeneity in structuring the community of intertidal free–living marine nematodes. Marine Biology 157: 1741–1753.

Holovachov O., Boström S. 2010. Description of Chiloplacus tauricus sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from Ukraine. Journal of Nematode Morphology and Systematics 13: 91–96.

Peklo A. M., Dykyy I.V. On some rare bird species of the Argentine Islands (Antarctica) // Proceedings of the Zoological Museum. – 2010. – № 41 – P. 145–153.

Pilot M., Branicki W., Jedrzejewski W., Goszczynski J., Jedrzejewska B., Dykyy I., Shkvyrya M., Tsingarska  E. Phylogeographic history of grey wolves in Europe // MC Evolutionary Biology . – 2010. – 10:104. –  P. 1–29.

Shydlovskyy I., Zatushevskyy А. From the history of the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // Scientific Notes / Lviv Historical Museum. – K.: Lazuryt Poligraf, 2010. – Iss. 14. – P. 285–298. (In Ukrainian).

Shydlovskyy І. Zoological Museum of Lviv University / І.V. Shydlovskyy // Encyclopedia of Modern Ukraine. − Т. 10 : «З» – «Зор». – К : Poligrafknyga, 2010. – P. 692. (In Ukrainian)

Zajtseva H., Hnatyna О. Trophic relations of Tawny Owl (Strix aluco L.) with micromammalian on the territory of Chernihiv Polissia // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2010. – Iss. 54. – P. 132–137. (In Ukrainian).

Zatushevskyy А. Zachvatkin Viktor Оleksandrovych / А. Zatushevskyy // Encyclopedia of Modern Ukraine. − Vol. 10: «Z» – «Zor». – К : Poligrafknyha, 2010. – P. 385. (In Ukrainian)

Dykyy I.V. Krill is a major component in the power of pinnipeds Islands Argentine Islands // Proceedings of the International Ukrainian-Russian seminar "Climate, Resources of the Southern Ocean, CCAMLR and the Antarctic krill" (КRАК-2010) (26-28 September 2010). – Кyiv, 2010. – P. 7-8.

Dykyy I.V., Kozerets’ka I.A., Тyshchenko А.V., Кunach V.A. Plant response to climate change as an indicator of warming in the Antarctic marine // Introduction of plants, conservation and enrichment of biodiversity in botanical gardens and arboretum: Proceedings of the International scientific conference devoted to 75th anniversary of the М. М. Hryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine (15-17 September 2010, Кyiv). – Кyiv: Phitosociocentre, 2010. – P. 578-579.

Hnatyna O., Busse P. Directional preferences, stopover and moult strategies of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus at Burullus Lagoon Northern Egypt // 25th International Ornithological Congress 22-28 August 2010. Campos do Jordão, SP, Brazil. Symposium: S 34. Information and decision making by migrants during stopover. Type of presentation: Poster.

Hnatyna О., Rabyk I., Shkaran V. Mosses in the nests of birds of hollow-nesting birds on the Shatsk National Nature Park // Condition and biodiversity of ecosystems Shatsky National Nature Park. Proceedings of the Conference (2-5 september 2010, Shatsk). – Lviv: «SPOLOM», 2010. – P. 24-25. (In Ukrainian).

Hnatyna О.S., Zajtseva А.Ju. Rodents in the trophic diet of the Long-eared Owl on the Shatsk National Nature Park // Condition and biodiversity of ecosystems Shatsky National Nature Park. Proceedings of the Conference (2-5 september 2010, Shatsk). – Lviv: «SPOLOM», 2010. – P. 21-24. (In Ukrainian).

Horban’ I.М. The Role of NGOs in forest certification in Ukraine / Horban’ I.М., Zatushevskyy A.T. // The main causes of deforestation and forest degradation in Ukraine: Proceedings of the Conference (Kosiv, 20-22 September 2009). – Lviv: Drukars’ki kunshty. – 2010. – P. 126-129. (In Ukrainian).

Ivashkiv I. Sex and age structure of the Bearded Reedling flocks during the autumn migration in "Cholginsky" reserve / I. Ivashkiv, I. Shydlovskyy // VI Intern. Conf. undergraduate and postgraduate students "Youth and Progress of Biology": abstracts, 21-24 September 2010, Lviv. – Lviv, 2010. – P. 125. (In Ukrainian).

Komarnytskyy I.V. Meals Common Buzzard (Buteo buteo L.) and Long-eared Owl (Asio otus L.) in autumn-winter period in the territory of Stryj-Syan Verkhovyna / Komarnytskyy I., Zatushevskyy A. // Proceedings of Science. conf. “The state of biodiversity and ecosystems Shatsk National Nature Park” (Shatsk, 2-5 September 2010). – Lviv: Spolom, 2010. – P. 40–41. (In Ukrainian).

Kus’nezh А., Dykyy I. Monitoring of bats (Chiroptera) of underground voids Roztochchya// Young people and progress of biology: abstracts of the VI International scientific conference of students and postgraduates (21-24 September 2010, Lviv). – Lviv, 2010. – P. 126-127. (In Ukrainian).

Senyk М.А., Hnatyna О.S, Zhuravchak R.О. The study ornithocomplexes Rivne Nature Reserve and adjacent territory // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (2-5 September 2010, Shatsk). – Lviv: Spolom, 2010. – P. 58-62. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Observations of animals in the Red Book (of Ukraine) of the Shatsk National Nature Park in 2010 / І.V. Shydlovskyy // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. 2-5 September 2010, Shatsk, 2010. – Lviv: Spolom, 2010. – P. 110–111. (In Ukrainian).

Strus Yu. Migration of the Ruff (Philomachus pugnax) in the ornithological reserve "Cholginsky" / Yu. Strus, I. Shydlovskyy // VI Intern. Conf. undergraduate and postgraduate students "Youth and Progress of Biology": abstracts, 21-24 September 2010, Lviv. – Lviv, 2010. – P. 134–135. (In Ukrainian).

 

2009

Zatushevskyy А. Т. Recommendations for ringing birds in Ukraine / А.Т. Zatushevskyy, I.V. Shydlovskyy // Proceedings of the Westernukrainian Ornithological Society (Troglodytes). – № 1. – Lviv, 2009. – P. 59–77. (In Ukrainian).

Chesalin М., Naveen R., Lynch H., Bullock I., Rider M., Miller A., Forrest S., Dagit R., Dykyy I., Timofeyev V. Long–term changes in populations of seabirds on Petermann Island and surrounding islands in Graham Land, Antarctic Peninsula // Marine Ecological Journal. – 2009 – Vol. 8, № 3 – P.  5–13.

Dykyy I. The feeding peculiarities of the antarctic seals in the region of the archipelago of Argentina Islands // Ukrainian Antarctic Journal. – 2009 – 8. – P. 215–223.

Hnatyna О.S., Senyk М.А, Horban’ I.М., Dziubenko N.V. Little Tern  (Sterna albifrons) // Red Data Book of Ukraine. Animals / Edit I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 411. (In Ukrainian).

Holovachov O., Boström S., Mundo–Ocampo M., Tandingan De Ley I., Yoder M., Burr. A.H.J., De Ley P. 2009. Morphology, molecular characterisation and systematic position of Hemiplectus muscorum Zell, 1991 (Nematoda: Plectida). Nematology 11: 719–737.

Holovachov O., Boström S., Nadler S.A., De Ley P. 2009. Systematics and phylogenetic position of the genus Tricirronema Siddiqi, 1993 (Cephalobomorpha). Journal of Nematode Morphology and Systematics 12: 133–143.

Holovachov O., Boström S., Tandingan De Ley I., Nadler S.A., De Ley P. 2009. Description of Penjatinema novaezeelandiae sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from New Zealand – a second species of a rare genus. Journal of Nematode Morphology and Systematics 12: 7–18.

Holovachov O., Tandingan De Ley I., Mundo–Ocampo M., Gingold R., De Ley P. 2009. Nematodes from the Gulf of California. Part 3. Three new species of the genus Diplopeltoides Gerlach, 1962 (Nematoda: Diplopeltoididae) with overviews of the genera Diplopeltis Gerlach, 1962 and Diplopeltula Gerlach, 1950. Russian Journal of Nematology 17: 43–57.

Melis C., Jedrzejewska B., Apollonio M., Jedrzejewski W., Bartoš K., Linnell J., Kojola I., Kusak J., Adamic M., Ciuti S., Delehan I., Dykyy I. [et all.] Predation has greater impact in less productive environments: biogeographic variation in roe deer Capreolus capreolus population density across Europe // Global Ecology and Biogeography. 2009. – Volume 18, Issue 6. – P. 724–734.

Horban’ I.М. Proposals to the third edition of the Red Book of Ukraine: Birds / I.М. Horban’, I.V. Shydlovskyy, О.S. Hnatyna [et. al.] // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 3. – P. 107–122. (In Ukrainian).

Parnikoza I., Convey P., Dykyy I., Trokhymets V. et all. Current status of the Antarctic herb tundra formation in the Central Argentine Islands // Global Change Biology. – 2009. – 15. – P. 1685–1693.

Parnikoza I., Dykyy I., Trokhymets V. et all. Curent state and peculiarities of antarctic herb tundra formation Argentine islands and nearest Archipelago // British Antarctic survey. – 2009. – 16 p.

Senyk M.A., Tsaryk J.V. Ecotonic bush bird communities // Scientific Bulletin of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka. – 2009. – Vol. 2. – P. 221–224. (In Ukrainian).

Senyk М.А., Hnatyna О.S., Horban’ I.М. Red–crested Pochard (Netta rufina) // Red Data Book of Ukraine. Animals. Edit I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 461. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Antarctic animals in the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv / I.V. Shydlovskyy // Ukrainian Antarctic Journal. – 2009. – №8. – P. 224–227.

Shydlovskyy I.V. Ernst–Friedrich Germar and its heritage modern zoological science / I.V. Shydlovskyy // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2009. – Iss. 51. – P. 132–138. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Azure Tit Parus cyanus Pallas, 1770 / I.V. Shydlovskyy // Red Data Book of Ukraine. Animals. / Edit I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 483. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Ringed Plover Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 / I.V. Shydlovskyy. // Red Data Book of Ukraine. Animals. / Edit. I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 447. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Pisulinska N.А. Teaching practice as part of monitoring the ecosystem nature reserves and professional–school // Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka. Geographical sciences. – Lutsk, 2009 – № 1. – P. 237–239. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Azure Tit Parus cyanus Pallas, 1770 / I.V. Shydlovskyy // Red Data Book of Ukraine. Animals. / Edit I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 483. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Ringed Plover Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 / I.V. Shydlovskyy. // Red Data Book of Ukraine. Animals. / Edit. I.А. Аkimov. – Kyiv: “Globalkolsantyng”, 2009. – P. 447. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Pisulinska N.А. Teaching practice as part of monitoring the ecosystem nature reserves and professional–school // Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka. Geographical sciences. – Lutsk, 2009 – № 1. – P. 237–239. (In Ukrainian).

Tsaryk J.V., Horban I.M., Hnatyna O.S. Ecological monitoring for the biological diversity conservation needs of the Shatskyy National Nature Park // Scientific Visnyk of Volyn National University of Lesya Ukrainka, 2009. – No 2. – P. 96–100. (In Ukrainian).

Holovachov O., Bakker J., Helder J. 2009. A phylogenetic tree of nematodes based on about 1,200 full length small subunit ribosomal DNA sequences. Nematology 11: 927–950.

Zaytseva H.J., Hnatyna O.S. Food relations of Long–eared Owl (Asio otus L.) and small rodents (Rodentia) on the territory of “Shatsk lakes”// Scientific Visnyk of Volyn National University of Lesya Ukrainka, 2009. – No 2. – P. 217–221. (In Ukrainian).

Chesalin М., Naveen R., Lynch H., Bullock I., Rider M., Miller A., Forrest S., Dagit R., Dykyy I., Timofeyev  V. Long-term changes in populations of seabirds on Petermann Island and surrounding islands near Antarctic Peninsula // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (22-24 May 2009, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – P. 21-22.

Chesalin М.V., Dykyy I.V., Timofeyev V.А., Trochimets V.N. Status of ichthyofauna and population-biological characteristics of the dominant species of fish in the Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky" in 2002-2008 // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (May 22-24, 2009 y., Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – P. 109-110 (In Russian) і P. 110-111 (In English).

Dykyy I.V. Feeding habits of Antarctic seal species in the Argentine Islands Archipelago // The IV International Antarctic Conference NANC (12-14 May 2009, Кyiv). III International Polar Year 2007-2008. Results and Prospects. – Кyiv, 2009. – P. 129-130. (In Ukrainian).

Gorban I.M., Hnatyna O.S. The conservation of the Aquatic Warbler on the nature protected territories of West Polissya // Zoological Science in the modern society: Proceedings of All-Ukrainian scientific conference, devoted to 175 anniversary of the establishment of the Department of Zoology. – Кyiv: Phitosociocentre, 2009. – P. 132-135. (In Ukrainian).

Hnatyna O., Shydlovskyy I. The ringing activity of the field ornithological camp “Avosetta” (Western-Ukrainian ornithological station, 1995-2009). Xth SEEN workshop. – 2009. – 2 p. // http://www.seen-net.eu/index.php?id=169.

Hnatyna O.S. Birds of Paradise collection in the Zoological Museum of Ivan Franko National University // Natural museology: Theory and Practice: Materials of Ukrainian scientific-practical conference, 17-18 september 2009, Kamjanets’-Podil’ski. – Lviv-amjanets’-Podil’ski,  2009. – P. 123-125. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S. Spring phenology of Acrocephalus Warblers in the western part of Ukraine // Zoological Science in the modern society: Proceedings of All-Ukrainian scientific conference, devoted to 175 anniversary of the establishment of the Department of Zoology. – Кyiv: Phitosocoicentre, 2009. – P. 107-110. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S., Horban I.M. Breeding settlements of Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) in the Shatskyy Natinal Nature Park // State and biodiversity of ecosystems of Shatskyy Natinal Nature Park. Proceedings of science conference (10-13 September 2009, Shatsk). – Lviv: Spolom, 2009. – P. 21-23. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S., Senyk M.A., Pisulinska N.A. Rare and low number bird species of open habitats of West Ukraine observation (2001-2008) // Conservation and reproduction of biodiversity on the nature protected territories. Proceedings of scientific conference, devoted to 10s anniversary of the Rivne Natural Reserve (Sarny, 11-13 June 2009) / Editorial Board: Budz M.D. et al. – Rivne, “Rivne Press”, 2009. – P. 374-378. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S., Shkaran V.I., Srebrodoska J.B., Savytska O.M. Nest materials of Great Tit (Parus major L., 1758) from the nesting-boxes in the Shatskyy Natinal Nature Park // State and biodiversity of ecosystems of Shatskyy Natinal Nature Park. Proceedings of science conference (10-13 September 2009, Shatsk). – Lviv: Spolom, 2009. – P. 23-25. (In Ukrainian).

Holovachov O., Boström S., Nadler S., De Ley P. 2009. Distribution and phylogeny of the family Bicirronematidae (Cephalobomorpha). Eight International Symposium of the Russian Society of Nematologists. Russian Journal of Nematology 17: 153.

Horban’ I.М. On changes the number of woodpeckers in Ukraine / Horban’ I.М., Zatushevskyy A.T. // Zoological science in modern society: Proceedings of the Ukrainian scientific conference on the 175th anniversary of the Department of Zoology. – K.: Phitosociocentre, 2009. – P. 130-132. (In Ukrainian).

Kus’nezh А., Dykyy I.  The fauna of the bats of Medova cave // Conference of Young Scientists city of Lviv “Scientific bases of of biodiversity conservation” (1-2 October 2009, Lviv). – Lviv: ІЕK NASU,  2009. – P. 117-118. (In Ukrainian).

Parnikoza I., Dykіy I., Trokhymets V., Pilkewicz  I. Larus dominicanus: A gardener of maritime Antarctic // International Antarctic Conference IAC 2009. International Polar Year in Ukraine: results and horizons. (22-24 May 2009, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv, 2009. – P. 57.

Pisulinska N.А. Biology of breeding Reed Buntings in western Ukraine / Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (10–13 September 2009, Shatsk). – Lviv: Spolom, 2009. – P. 70-72. (In Ukrainian).

Pisulinska N.А. Biometric characteristics of the Reed Buntings (Emberiza schoeniclus L.) in Western Ukraine / Proceedings of the Conference of Young scientists-zoologists – 2009 (Kyiv, Іnstitute of Zoology NAS of Ukraine, 8–9.04 2009). – Kyiv, 2009. – P. 41-42 (Zoological Courier, № 3.) – http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf. (In Ukrainian).

Pisulinska N.А. Ecological and economic evaluation of natural territory / The problems of corrosion and mechanical damage, surface engineering, diagnostic systems. Materials XXI of publicly available scientific and technical conference of young scientists and technicians KMN – 2009 / Ed. Narchuk Z.Т. – Lviv, PP „Neofita”, 2009. – P. 412-415. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Resistance of waterbirds breeding groups to the influence of various factors // Biodiversity conservation and restoration of protected territories. Materials of Intern. Scientific-practical Conf. devoted to 10-year anniversary of Rivne Nature Reserve (Sarny, 11-13 June 2009) / Ed. Budz M. D. et al. - Rivne: VAT “Rivne printing”, 2009. – P. 626-632. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Zoological museums of Ukraine Universities  // Natural museology: Theory and Practice / Materials of all-Ukrainian scientific-practical conf., 17-18 September, 2009, Kamyanets-Podilsky. –  Lviv – Kamyanets-Podilsky, 2009. – P. 18-32. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Dykyy I.V. Antarctic species in the collections of the Zoological Museum of Ivan Franko LNU // The IV International Antarctic Conference NASC (12-14 May 2009, Kyiv). III International Polar Year 2007-2008. Results and Prospects. – Kyiv, 2009. – P. 141-142. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Dykyy I.V. Antarctic species in the collections of the Zoological Museum of Ivan Franko LNU // Third Intern. Polar Year 2007-2008: results and prospects / IV MAK 2009, IV Intern. Antarctic Conference., Kyiv, 12-14 May 2009. – Kyiv, 2009. – P. 139-149. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A.T., Shydlovskyy I.V. The collection of mammals, the Zoological Museum Ivan Franko National University of Lviv // Natural Museology: Theory and Practice / Materials of Ukrainian scientific-practical conference (17-18 September 2009, Kamjanets-Podilskyy). – Lviv-Kamjanets-Podilskyy, 2009. – P. 121-122. (In Ukrainian).

Zatushevskyy А.Т. Atypical cases of nesting and feeding behavior of the Great Spotted Woodpecker in Polissya / Zatushevskyy A.T., Horban’ I.М. // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Shatsk, 10-13 September 2009). – Lviv, 2009. – P. 43-46. (In Ukrainian).

 

2008

Bashta A.–T.V., Kuchynska I.V., Shydlovskyy I.V. Expansion of Ural owl Strix uralensis Pall. into the territory of the Ukrainian Roztochchja // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology series. – Uzhgorod, 2008. – Vol.  23. – P. 12–16. (In Ukrainian).

Dykyy I., Kus’nezh O., Mysiuk V. The fauna bats of the Medova caves (Lviv Province) and questions of its protection // Rarity Theriofauna and its protection. – Lugansk, 2008. – P. 214–218. (In Ukrainian).

Dykyy I., Srebrodolska Ye. Rare and scarce species of mammals, Shatsk National Nature Park // Rarity Theriofauna and its protection. – Lugansk, 2008. – P.102–106. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S. Breeding habitats of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) in the western part of Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2008. – Iss. 48. – P. 115–122. (In Ukrainian).

Holovachov O., Tandingan De Ley I., De Ley P. 2009. Identification of Cephaloboidea (Nematoda). EUMAINE, Gent and Nematology, UC Riverside: 84 pp.

De Ley P., Holovachov O. 2008. Report on the project: First exploration of nematode diversity in the Shipley-Skinner reserve: 5 pp.
Shydlovskyy I.V., Lysachuk T.I., Holovachov O.V. 1999. Western-Ukrainian ornithological station. Report on the results of five-year activity: 1995-1999. “Spolom”, L’viv: 32 pp.

Holovachov O., Boström S., Mundo–Ocampo M., Villenave C. 2008. Description of two new species of the genus Chiloplacus Thorne, 1937 (Rhabditida: Cephalobidae) from Israel and Senegal. Journal of Nematode Morphology and Systematics 11: 147–157.

Holovachov O., Mundo–Ocampo M., Tandingan De Ley I., De Ley P. 2008. Nematodes from the Gulf of California. Part 2. Ceramonema nasobema sp. n. (Nematoda: Ceramonematidae). Nematology 10: 835–844.

Holovachov O., Tandingan De Ley I., Mundo–Ocampo M., Baldwin J.G., Rocha–Olivares A., De Ley P. 2008. Nematodes from the Gulf of California. Part 1. The genera Ceramonema Cobb, 1933, Pselionema Cobb in Cobb, 1933 and Pterygonema Gerlach, 1954 (Nematoda: Ceramonematidae). Nematology 10: 347–373.

Holovachov O., Winiszewska G., Sturhan D., Esquivel A., Wu J. 2008. New genus, three new and two known species of the family Onchulidae Andrássy, 1964 with notes on systematics and biology of the family. Journal of Nematode Morphology and Systematics 11: 1–30.

Holterman M., Holovachov O., van den Elsen S., van Megen H., Bongers T., Bakker J., Helder J. 2008. Small subunit ribosomal DNA–based phylogeny of basal Chromadoria (Nematoda) suggests that transitions from marine to terrestrial habitats (and vice versa) require relatively simple adaptation. Molecular Phylogenetics and Evolution 48: 758–763.

Senyk M.A. Trophic relationships of meadow avifauna in spring and summer period in Western Ukraine // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Volume XXIII. Environmental Collection – 4: Research of biotic and landscape diversity and its conservation. – Lviv, 2008. – P. 208–214. (In Ukrainian).

Senyk M.A. Bird fauna as indicator of meadow ecosystems // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Biology. – 2008. – Vol. 23. – P. 125–128. (In Ukrainian).

Senyk M.A. Observation of rare bird species in meadow and wetland habitats of western region of Ukraine // Red Data Book of Ukraine animals findings. – K., 2008. – P. 352–355. (In Ukrainian).

Pisulinska N. Phenology of migration arrivals and particular of the Reed Buntings in the Volyno–Podillia // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv, 2008. –  Iss.48. – P. 109–114. (In Ukrainian).

Pisulinska N. The main directions of the orientation of Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) on Lviv Province // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology series. – Uzhhorod, 2008. – Iss 23. – P. 105–109. (In Ukrainian).

Strus Yu.М., Shydlovskyy I.V. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the waders study group. – Moskow, 2008. – № 21. – P. 11–12. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Distribution and biology of Ringed Plover Charadrius hiaticula L. in Ukraine // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology Series. – Uzhgorod, 2008. – Vol. 23. – P. 148–152. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Materials from observations of bird species included in the Red Data Book of Ukraine, which were held in 1994–2005 // Red Data Book of Ukraine animals findings. – K., 2008. – P. 387–404. (In Ukrainian).

Zakala O. Red Data Book of Ukraine birds observation // Red Data Book of Ukraine animals findings. – Кyiv, 2008. – P. 86–88. (In Ukrainian).

Zakala O. The duration of the Sedge Warbler in the feeding habitats during autumn migration in the western part of Ukraine // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology series. – 2008. – Iss. 23. – P. 42–46. (In Ukrainian).

De Ley I.T., Holovachov O., De Ley P., Baldwin J. 2008. Taxonomy and Systematics of Hirschmanniella. Program and abstracts of the 5th International Congress of Nematology: 115.

Dykyy I. Seals monitoring in the Argentine Islands Archipelago area // Ukraine in Antarctica – National Priorities and Global Integration (Kyiv, Ukraine, International Polar Year 2007/8, May 23-25, 2008 y.). – Kyiv, 2008. – P. 35.

Dykyy I.V. Monitoring of marine mammals at the Ukrainian Antarctic station Akademic Vernadsky // Матerials Sci. Conf. "Ecological and faunistic characteristics of aquatic and terrestrial ecosystems", dedicated to the 100th birth anniversary of Prof. V. Zdun. (Lviv, 12-13 February 2008). – Lviv, 2008. – P. 47-51. (In Ukrainian).

Dykyy I.V. Theriofauna island ecosystems of the West Polissya // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Shats’k, 11-14 September 2008) – Lviv, 2008. – P. 58-59. (In Ukrainian).

Hnatyna O.S. Feeding of Acrocephalus Warblers // Proceedings of scientific conference “State and biodiversity of ecosystems of Shatskyy National Park” 11-14 September 2008. Lviv: “Spolom”. – P. 18-22. (In Ukrainian).

Holovachov O., Karssen G, Loof P.A.A., Demchuk V., Bongers T. 2008. Nomenclator Nematologicus – an online source of nomenclatorial information. Program and abstracts of the 5th International Congress of Nematology: 114.

Horban’ I.М. A new concept and new categories of forest management: forest certification and forest especially valuable for the conservation of landscape and biological diversity / Horban’ I.М., Zatushevskyy A.T. // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Shatsk, 11-14 September 2008). – Lviv, 2008. – 8 p. (In Ukrainian).

Horban’ I.М., Маtejchyk V.I., Shydlovskyy I.V. Ecological problems of Lake Lyubyaz // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. 11-14 September 2008, Shatsk. – Lviv: Spolom, 2008. – P. 30-32. (In Ukrainian).

Parnikoza I.Yu., Dykyy I., Kozeretska I., Tyschenko O., Inozemtseva D. Current state of Antarctic herb tundra formation of Argentine island and Nearest archipelago // Ukraine in Antarctica – National Priorities and Global Integration (Kyiv, Ukraine, International Polar Year 2007/8, May 23-25, 2008). – Kyiv, 2008. – 31.

Pisulinska N.А. Biometric characteristics of the Reed Buntings (Emberiza schoeniclus L.) // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (11 – 14 September 2008, Shatsk). – Lviv, 2008. – P. 92-93. (In Ukrainian).

Pisulinska N.А. Reed Buntings of breeding microstations (Emberiza schoeniclus L.) in Western Ukraine / Ecological and faunistic characteristics of aquatic and terrestrial ecosystems: Proceedings of Scientific Conference (12-13 February 2008, Lviv), the 100-th birthday of Professor Vsevolod Ilyich Zdun. – Lviv, 2008. – P. 125-127. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Some changes ornithocenoses of the Shatsk National Nature Park // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf.11-14 September 2008, Shatsk. – Lviv: Spolom, 2008. – P. 132-133. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Zatushevskyy A.T. Modern exhibition at the Zoological Museum: requirements, rules and practices // Modern Museums. Scientific and exposition activities. Materials Sciences Conf., devoted 145-th anniversary Provincial Museum in Chernivtsi (15 May 2008) / Ed. О.P. Zatulovska, І.А. Piddubnyk, І.V. Skilskyy. – Chernivtsi: DrukАrт, 2008. – P. 22-25. (In Ukrainian).

Srebrodolska Ye.B., Rybalko М.V., Horban’ I.М., Shydlovskyy I.V. Feeding Long-eared Owl (Asio otus) and Short-eared Owl (Asio flammeus) in autumn-winter period in urbolandshaftah Pre-Carpathians // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf.11-14 September 2008, Shatsk. – Lviv: Spolom, 2008. – P. 113-114. (In Ukrainian).

Zakala O. Gorban I. The nest microhabitats of the Aquatic warbler (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) in the suboptimal habitats // IV International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology”. 7-10 of April 2009. – Lviv, 2008. – P. 254-255. (In Ukrainian).

Zakala O.S. Location and structure of nests of Marsh Warbler in the western part of Ukraine // Proceedings of the scientific conference: “Ecological-faunistic characteristics of terrestrial and aquatic ecosystems”, devoted to 100 anniversary of Professor V.I. Zdun birthday, 12-13 February 2008. – Lviv, 2008. – P. 70-73. (In Ukrainian).

Zatushevskyy A.T. Feeding behavior the great spotted woodpecker (Dendrocopos major L.) // Ecological and faunistic peculiarities aquatic and terrestrial ecosystems / Proceedings of the scientific conference: “Ecological-faunistic characteristics of terrestrial and aquatic ecosystems”, devoted to 100 anniversary of Professor V.I. Zdun birthday, 12-13 February 2008. – Lviv, 2008. – P. 76-78. (In Ukrainian).

 

2007

Holovachov O., Boström S. 2007. Description of Stegelletina leopolitensis sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from Ukraine. Journal of Nematode Morphology and Systematics 10: 31–37.

Holovachov O., Boström S., Susulovsky A. 2007. Description of Aulolaimus multipapillatus sp. n. and A. nannocephalus Andrássy, 1972 with notes on taxonomy and phylogeny of the genus (Nematoda: Aulolaimidae). Nematology 9: 201–214.

Holovachov O., Mundo–Ocampo M., Boström S., Bumbarger D. 2007. Three known species of the genus Cervidellus Thorne, 1937 (Rhabditida: Cephalobidae) from the south–western part of North America. Journal of Nematode Morphology and Systematics 10: 49–61.

Javors’ka H., Shydlovskyy I. The sources of infected, identification of pathogens and ways of prevention of microbial deterioration of the fixed permanent exhibits of  Zoological Museum // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv: Publishing of Lviv University, 2007. – № 45. – P. 160–168. (In Ukrainian).

Pisulinska N.A., Shydlovskyy I.V. Results of the researches in "Cholhynskyy" reserve during 1995–2006 years // Reserving in Ukraine. – Kaniv, 2007. – Vol. 13, Iss. 1–2. – P. 97–99. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Zoological Museum  of the Ivan Franko Natiоnal University of Lviv / I.V. Shydlovskyy // Encyclopedia of Modern Ukraine. – К., 2007. – Т. 7. – P. 567–568. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Fenetic variability of the Lapwing populations that inhabit Western Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv: Publishing of Lviv University, 2007. – № 44. – P. 107–110. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Gorban’ I.M. N.I. Srebrodolska Ornithological Collection in funds of the Zoological Museum LNU / Biology Journal. – Kharkiv, 2007. – T. 11, № 1. – P. 38. (In Ukrainian).

Shydlovskyy І. Dybowski Benedykt Janovych / І.V. Shydlovskyy // Encyclopedia of Modern Ukraine. − Vol. 7 : «Ґ» – «Д». – К : Poligrafknyga, 2007. – P. 567–568. (In Ukrainian)

Shydlovskyy I.V., Lysachuk T.I. Causes of death of birds of prey in Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv: Publishing of Lviv University, 2007. – № 45. – P. 139–147. (In Ukrainian).

De Ley P., Tandingan De Ley I., Holovachov O., Yoder M., Morris K., Thomas W.K. 2007. Systematics online: methods for digital vouchering and molecular analysis of taxonomic reference specimens. Program and abstracts of the XXXIX Annual meeting of ONTA. Nematropica 37: 150-151.

Dykyy I.V., Srebrodolska Ye.B. Distribution, current status and retrospective analysis of the area spotted ground squirrel (Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770) in Western Ukraine // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. «Factors threat of biotic diversity: its indication and ways to reduce the negative impact» (Ivan Franko LNU and Sats’k NPP, 21–23 September 2007, Shats’k). – Lviv: Spolom, 2007. – P. 80-81. (In Ukrainian).

Holovachov O. 2007. Nematodes of the family Onchulidae – their systematics and biology. Program and abstracts of the XXXIX Annual meeting of ONTA. Nematropica 37: 166.

Holovachov O., Boström S., De Ley P. 2007. Diversity of the nematode superfamily Cephaloboidea in the tropical Americas. Abstracts of the XXXIX Annual meeting of ONTA. Nematropica 37: 165-166.

Holovachov O., Boström S., Tandingan De Ley I. 2007. Morphological and molecular characterisation of Hemiplectus muscorum Zell, 1991 (Nematoda: Plectida). Abstracts of the 46th Annual Meeting of Society of Nematologists 39: 97-98.

Holterman M.H.M., Holovachov O. 2007. Phylogeny and biogeography of Triplonchida. APS Meeting Abstracts. Phytopathology 97 (Supplement): S 132-S133.

Horban’ I.М., Kyjko А.О., Horban’ L.I., Маtejchyk V.I., Shydlovskyy I.V. About population trends and bird habitats of Ukraine under the influence of climate change // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. "Threats biotic diversity: their indications and methods of reducing of negative effects», Shatsk, 21-23 September 2007. – Lviv: Spolom, 2007. – P. 61-64. (In Ukrainian).

Horban’ I.М., Strus Yu.M., Shydlovskyy I.V. Rare waders of the "Cholginsky" ornithological reserve in Lviv Province // Advances in the study of waders in North Eurasia Proced. VII International. Conf. on the study of the develop. waders, Michurinsk, 5-8 february. 2007. – Michurinsk: MGPI, 2007. – P. 22-23.

Horban’ I.М., Маtejchyk V.I., Shydlovskyy I.V., Tsaryk J.V. Current status of the species diversity of birds as environmental indicators of the valley of Pripyat // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. «Threats biotic diversity: their indications and methods of reducing of negative effects», Shatsk, 21-23 September 2007. – Lviv: Spolom, 2007. – P. 64-71. (In Ukrainian).

Javorska H., Shydlovskyy I. Sources of infection and identification of microbial pathogens damage the permanent exhibits of the Zoological Museum // Proceedings of the Museum Foundation A.A. Brauner / Intern. Scientific. Conf. 18-20 September 2007, Odessa, "Current issues komplection and preservation of zoological collections". – Odessa, 2007. - № 2-3, Vol. 4. – P. 69. (In Ukrainian).

Kozeretska D.I., Parnikoza I.Yu., Dykyy I.V., Pastushenko V.V. Population study Deschampsia antarctica Desv. and Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. in season 2006/2007. // Abstracts of young scientists: Matherials II Int. conf. “Biology: from molecules to the biosphere” (Kharkiv, 19-21 November 2007). – Kharkiv: Planeta-Print, 2007. – P. 328-329. (In Ukrainian).

Pisulinska N. Biometric characteristics of the Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) in Lviv Province // Young people and progress of biology: Collection of abstracts third International scientific conference of students and postgraduates students (23-27 April 2007, Lviv). – Lviv, 2007. – P. 290-291. (In Ukrainian).

Pisulinska N. The main direction of migration Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) on Lviv Province // International conference (abstracts) Actual problems of biology, ecology and chemistry (29 March - 1 April 2007, Zaporizhzhzya). – Zaporizhzhzya, 2007. – P. 189-190. (In Ukrainian).

Pisulinska N.., Zhuravlev D. The research results orientation of Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) on ornithological stations in Cholgyni (Ukraine) and Turov (Belarus) // 9th SEEN Workshop. – Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – Cracow, 2007. – P. 34.

Pisulinska N.А. Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) in the collections of Lviv museums / / Actual problems manning and preservation of zoological collections. The international scientific meeting on 18-20 September 2007. Abstracts. Proceedings of the museum's im. A.A. Brauner. – Том IV. – № 2-3 – Одесса, 2007. – Р. 40-41. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Materials for the study of the ornithological collection of Professor F.J. Strautman Zoological Museum LNU // Proceedings of the Museum Foundation A.A. Brauner / Intern. Scientific. Conf. 18-20 September 2007, Odessa, "Current issues komplection and preservation of zoological collections". – Odessa, 2007. – № 2-3, Vol. 4. – P. 51-52. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Origins and Development of the Zoological Museum Ivan Franko National University of Lviv // Materials of the round table "Problems and prospects of museums universities in Ukraine". Kyiv, 23-24 November 2007. – Kyiv, 2007. – P. 84-86. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Horban’ I.М., Matejchyk V.I. Changes in the numbers of Lapwing (Vanellus vanellus L.) in western Ukraine in the last 30 years / / Advances in the study of of waders in North Eurasia Proc. VII International. Conf. on the study of the development of waders, Michurinsk, 5-8 February 2007. – Michurinsk: MGPI, 2007. – P. 85-86. (In Russian).

Shydlovskyy I.V., Pisulinska N.А. The results of study of the avifauna in the territory of the "Cholginsky" reserve during the autumn migration (1995-2006) // Programme and abstract 9-th SEEN Workshop. – Cracow, 2007. – P. 13-14.

Tsaryk J.V., Pisulinska N.А., Shydlovskyy I.V. Phenology of the reed buntings (Emberiza schoeniclus) in western Ukraine // Biodiversity and the role of animals in ecosystems / Materials IV Intern. of Sciences. Conf. - Dnipropetrovsk: DNU Press, 2007. – P. 452-454. (In Ukrainian).

Zakala O. Acrocephalus Warblers as indicators of the aquatic habitat transformation state // Proceedings of the Scientific conference “Threat factors to biotic diversity: their indication and ways to reduce the negative effect”, Shatsk, 21-23 September 2007. – Lviv: Spolom, 2007. – P. 97-99. (In Ukrainian).

Zakala O. Breeeding habitats of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) in the western part of Ukraine // Proceedings of the ІV International conference ZOOCENOZIS-2007 “Biodiversity and animal role in the ecosystems. – Dnipropetrovsk: DNU publishing, 2007. – P. 426-427. (In Ukrainian).

Zakala O. The Aquatic Warbler in the Shatsk National Nature Park: current state, habitat distribution, threat for existence // Scientific conference “Current problems of the nature protected activity” 7-10 of September. – Lviv, 2007. – P. 21-24. (In Ukrainian).

Zakala O. The stopover duration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the reedbeds of the western part of Ukraine // 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – P. 26.

Zatushevskyy A.T., Shydlovskyy I.V. The history of mammals complete collection of the Zoological Museum Ivan Franko National University of Lviv // Materials of the round table "Problems and prospects of museums universities in Ukraine». Kyiv, 23-24 November 2007. – Kyiv, 2007. – P. 20-21. (In Ukrainian).

 

2006

 

Holovachov O. 2006. Book review: E. Geraert. Functional and detailed morphology of the Tylenchida (Nematoda). Nematology Monographs and Perspectives, Volume 4. Series Editors: David J. Hunt & Roland N. Perry. Nematology 8: 951-952.

Holovachov O., Boström S. 2006. Description of Acrobeloides arctowskii sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from King George Island, Antarctica. Russian Journal of Nematology 14: 51–56.

Holovachov O., Boström S. 2006. Description of Deleyia gen. n. with a discussion of its phylogenetic relationships to the genera Daubaylia Chitwood & Chitwood, 1934 and Myolaimus Cobb, 1920 (Nematoda: Rhabditida). Nematology 8: 223–233.

Holovachov O., Boström S. 2006. Description of Pseudacrobeles (Bunobus) arboricola sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from rotting wood in Roztochya, Ukraine. Journal of Nematode Morphology and Systematics 9: 49–54.

Holovachov O., Boström S. 2006. Panagrolobus vanmegenae, a new genus and species from the Netherlands and Ukraine, with taxonomic revision and two new species of the genus Teratolobus Andrássy, 1968 (Nematoda: Cephalobidae). Nematology 8: 377–395.

Holovachov O., Sturhan D., Park B.–Y. 2006. Studies of the genus Aphanolaimus de Man, 1880 (Nematoda: Aphanolaimidae) with description of two new species. Nematology 8: 235–254.

Holterman M., van der Wurff A., van den Elsen S., van Megen H., Bongers T., Holovachov O., Bakker J., Helder J. 2006. Phylum–wide analysis of SSU rDNA reveals deep phylogenetic relationships among nematodes and accelerated evolution towards crown clades Molecular Biology and Evolution 23: 1792–1800.

Nadler S.A., De Ley P., Mundo–Ocampo M., Smythe A.B., Stock S.P., Bumbarger D., Adams B.J., Tandingan De Ley I., Holovachov O., Baldwin J.G. 2006. Phylogeny of Cephalobina (Nematoda): Molecular evidence for recurrent evolution of probolae and

Holovachov O.V. 2006. Systematics of Plectida – current state of affairs. Abstracts of the European Society of Nematologists XXVIII International Symposium.

Holterman M.H.M., van der Wurff A.W.G., van den Elsen S.J.J., van Megen H.H.B., Bongers A.M.T., Holovachov O.V., Bakker J., Helder, J. 2006. The use of small and large subunit (SSU & LSU) ribosomal DNA sequence data for the reconstruction of nematode evolution. Abstracts of the European Society of Nematologists XXVIII International Symposium.

Pisulinska N. Summer-fall migration Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) on Lviv Province // Young people and progress of biology: Collection of abstracts of the Second International Conference of Students and graduate students (21-24 March 2006, Lviv). – Lviv, 2006. – P. 259. (In Ukrainian).

Pisulinska N. The dominant directions of autumn migration Emberiza schoeniclus on Lviv Province // 8th SEEN Workshop. – Praha, Czech Republic, 2006, 2-5 February. – Praha, 2006. – P. 35.

Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.

Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during autumn migration in western Ukraine // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80.

Zakala O., Ibrahim V., Busse P. Autumn migration and moult strategies of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at the Burullus station (Northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42.

Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43.

with traditional classifications. Molecular Phylogenetics and Evolution 40: 696–711.

Shydlovskyy I.V. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the Waders Study Group. – Moskow, 2006. – № 19. – P. 11.

Shydlovskyy I.V., Gzhegotskyj M.R., Lutsyk O.D. Dybowski Benedyct Tadeush // Professors of the Lviv National Medical University named after Danylo Galycky. 1784–2006. / Edit. B.S. Zimenkovsky, M.R. Gzhegotskyj, A.D. Lutsyk. – Lviv: Publishing House "Nautilus", 2006. – P. 91–92. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Zatushevskyy A.T. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.

Tsaryk J., Senyk M., Horban I., Zakala O., Kyyko A. Ecotone between wood and meadows as concentration sites of bird diversity // Ecology and Noospherology. – 2006. – Vol. 17, N 1–2. – P. 78–85. (In Ukrainian).

Holovachov O.V. 2006. Systematics of Plectida – current state of affairs. Abstracts of the European Society of Nematologists XXVIII International Symposium.

Holterman M.H.M., van der Wurff A.W.G., van den Elsen S.J.J., van Megen H.H.B., Bongers A.M.T., Holovachov O.V., Bakker J., Helder, J. 2006. The use of small and large subunit (SSU & LSU) ribosomal DNA sequence data for the reconstruction of nematode evolution. Abstracts of the European Society of Nematologists XXVIII International Symposium.

Pisulinska N. Summer-fall migration Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) on Lviv Province // Young people and progress of biology: Collection of abstracts of the Second International Conference of Students and graduate students (21-24 March 2006, Lviv). – Lviv, 2006. – P. 259. (In Ukrainian).

Pisulinska N. The dominant directions of autumn migration Emberiza schoeniclus on Lviv Province // 8th SEEN Workshop. – Praha, Czech Republic, 2006, 2-5 February. – Praha, 2006. – P. 35.

Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.

Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during autumn migration in western Ukraine // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80.

Zakala O., Ibrahim V., Busse P. Autumn migration and moult strategies of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at the Burullus station (Northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42.

Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43.

 

2005

Dykyy I. Peculiarities settlements badger (Meles meles L.) on the territory of Western Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2005. – Iss. 40. – P. 101–110. (In Ukrainian).

Dykyy I., Dyka О. Food of a badger on the territory in Western Ukraine // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology Series. – 2005. – Iss 17. – P. 42–49. (In Ukrainian).

Holovachov O., Boström S. 2005. Description of Tricirronema tamdaoensis sp. n. (Rhabditida: Bicirronematidae) from Vietnam. Journal of Nematode Morphology and Systematics 8: 51–56.

Holovachov O., Esquivel A., Bongers T. 2005. The genus Deficephalobus De Ley & Coomans, 1990 (Cephalobina, Ostellidae) from nature reserves in Costa Rica. Nematology12: 115–130.

Romanova H. Pawluk Roman Semenovych // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden. Materials to the Encyclopedia. 2005. – P. 123. (In Ukrainian).

Romanova J. Fulinski B. // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden. Materials to the Encyclopedia. 2005. – P. 166–167. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the Waders Study Group. – Moskow, 2005. – №18. – С. 18–19.

Senyk M.A. Distributing of singing and breeding stations of passerine birds on the pastures and hayfields // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series, 2005. – Vol. 40. – P. 73–79. (In Ukrainian).

Senyk M.A. Zawadzki A. // Encyclopedia of Lviv University. Faculty Bulletin. Materials to the encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 66–67. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Cherkaschanko Mykola Ivanovych // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 173. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Dybowski Benedykt Ivanovych // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 58–59. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Gorban’ Ihor Myronovych // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 48. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Hirschler Jan // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia.– Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 42–43. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Union of Young Ornithologists of Ukraine // Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 143. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. Voznyuk Maria Nyconivna // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden. / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 34–35. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Zoological Museum // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – Lviv: Publishing Center LNU, 2005. – P. 73–74. (In Ukrainian).

Srebrodolska Ye., Zakala О., Levytska K. Revision report of Nest bank curator about nests and eggs of birds of Ukraine // Informational materials of Western department of Ukrainian Ornithological Society. Plotyk. – Drogobych. Museum “Drogobychchyna”, 2005. – Iss. 11. – P. 19–22. (In Ukrainian).

Tsaryk J.V., Hural R.I., Shydlovskyy I.V., Javorskyy I.P., Fedyk U. Freshwater mollusks collection of V.I. Zdun in Zoological Museum of Lviv National University named after Ivan Franko // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2005. – Iss. 40. – P. 111–119. (In Ukrainian).

Zagorodniuk I., Holovachov O. 2005. Cladogenesis in chordate animals (Chordozoa). Part 1. Concept and features of the phylum, relations with other groups. Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series Biology 16: 5–21 (in Ukrainian).

Zakala O. The breeding of Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus L.) in the western part of Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2005. – Iss. 39. – P. 114–124. (In Ukrainian).

Zakala O., Kuziarin О. The structure peculiarities and nest location of Marsh Warbler in the western part of Ukraine // Visnyk of Lviv University. Biology series. – 2005. – Iss. 40. – P. 79–87. (In Ukrainian).

Zakala O.S. The autumn migration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the western part of Ukraine // Branta: Collection of scientific works of Azov–Black Sea Ornithological Station. – 2005. – Iss. 8. – P. 160–169. (In Ukrainian).

Zakala О. Hiltenbrand Antony // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 42. (In Ukrainian).

Zakala О. Kosmachevskyy Andriy Semenovych // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 86. (In Ukrainian).

Zakala О. Melnyk Lidia Metodiivna // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 109. (In Ukrainian).

Zakala О. Otelin Oleksandr Anatoliyovych // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 120. (In Ukrainian).

Zakala О. Syrski Szymon // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 140–141. (In Ukrainian).

Zakala О. Wielowieyski Henryk Yohanovych // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 31. (In Ukrainian).

Zakala О., Gorban I. Strautmann Fedir Yoganovych // Lviv University Encyclopedia. Biological Faculty and Botanical Garden. Materials for Encyclopedia. – Lviv, 2005. – P. 147–148. (In Ukrainian).

Zatushevskyj A.T. Noskiewicz J.V. // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – 2005. – P. 118. (In Ukrainian).

Zatushevskyj A.T. Zahvatkin V.A. // Encyclopedia of Lviv University. Biology faculty and the Botanical Garden / Materials to the encyclopedia. – 2005. – P. 68–69. (In Ukrainian).

Dykyy I. Fauna of large carnivorous mammals of the High Mountain Station of Ivan Franko LNU // Biodiversity of the Ukrainian Carpathians. Materials Sciences conf. Ivan Franko LNU (Lviv, 30 July – 3 August 2005). – Lviv: ZUKC, 2005. – P. 53–57. (In Ukrainian).

Dykyy I. The fauna of bats of the Shatsk National Nature Park // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (of Ivan Franko LNU аnd Shats’k NPP, 16–18 September 2005, Shats’k). – Lviv: SPOLOM, 2005. – P. 31-34. (In Ukrainian).

Holovachov O.V. 2005. Postembryonic development in nematode family Plectidae (ordo Plectida). Abstracts of the VIth International Nematology Symposium of the Russian Society of Nematologists: 26-27.

Shydlovskyy I.V. Characteristics of species of the order Falconiformes of the Shatsk National Nature Park // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Ivan Franko National University of Lviv and Shatsk NNP, 16-18 September 2005, Shatsk. – Lviv: Spolom, 2005. – P. 72-74. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Phenetic variability of Lapwings living in western Ukraine // Third International Conference ZOOCENOZIS-2005 "Biodiversity and zootsenoses role in natural and anthropogenic ecosystems, Dnipropetrovsk, 4-6 October 2005. – Dnipropetrovsk: DNU Press, 2005. – P. 449-451. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Shkaran V.I. Nesting of Goldcrest (Regulus regulus) at Shatsk National Nature park // Condition and biodiversity of Shatsk National Nature Park / Materials Sci. Conf. (Ivan Franko National University of Lviv and Shatsk NNP, 16-18 September 2005., Shatsk. – Lviv: Spolom, 2005. – P. 79-80. (In Ukrainian).

Zahorodniuk I., Dykyy I., Srebrodolska Ye.  Current distribution and retrospective analysis of the area spotted ground squirrel (Spermophilus suslicus) in western Ukraine // Gophers of Eurasia (origin, systematics, ecology, behavior and conservation of species diversity). Materials of Scientific Conf. (Moskow, 15-16 November 2005). – Moskow: IPEE RAS, 2005. – P.31-34.

Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. – Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240.

Zakala O.S. Consortial connections of Marsh Warblers (Acrocephalus palustris) in the western part of Ukraine // ІІІ International Scientific conference ZOOCENOZIS-2005 “Biodiversity and zoocenosis role in the natural and anthropogenic ecosystems. – Dnipropetrovsk: DNU publishing, 2005. – P. 419-420. (In Ukrainian).

Zakala O.S. Some breeding aspects of Warbler of genus Acrocephalus // Proceedings of 11 and 12 conferences  “Study and protection of birds of North Dinets basin”. –  Donetsk, 2005. – Iss. 9. – P. 82-86. (In Ukrainian).

Zakala O.S., Gorban І.М. The small settlement of Aquatic warbler in the West Polissya // Scientific conference “State and biodiversity of Shatsk National Nature Park ecosystems” 16-18 September. – Lviv, 2005. – P. 34-36. (In Ukrainian).

 

2004

Abolafia J., Holovachov O., Boström S., Peña–Santiago R. 2004. Nematodes of the order Rhabditida from Andalucía Oriental, Spain. The genus Cervidellus Thorne, 1937 with additional data on C. hamatus Thorne, 1937. Nematology 5 (2003): 753–776.

Holovachov O. 2004. Morphology, phylogeny and evolution of the superfamily Plectoidea Örley, 1880 (Nematoda: Plectida). Annales Zoologici 54, 631–672.

Holovachov O., Boström S. 2004. Morphology and systematics of the superfamilies Leptolaimoidea Örley, 1880 and Camacolaimoidea Micoletzky, 1924 (Nematoda: Plectida). Journal of Nematode Morphology and Systematics, 7: 1–49.

Holovachov O., Boström S., Mundo–Ocampo M. 2004. Description of three known and two new species of the genus Tylocephalus Crossman, 1933 with a revised taxonomy of the genus and key to species of the subfamily Wilsonematinae (Plectida). Russian Journal of Nematology 12: 115–130.

Holovachov O., Boström S., Winiszewska G., Hánĕl L. 2004. Description of two known and one new species of the genus Anaplectus De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (Nematoda: Plectida) from Europe, and a revised taxonomy of the genus. Russian Journal of Nematology 12: 45–58.

Holovachov O., Esquivel A., Bongers T. 2004. Freeliving nematodes from the nature reserves in Costa Rica. 5. Bunonematoidea. Nematology 5 (2003): 665–676.

Holovachov O., Hánĕl L. 2004. Wilsonema longicaudatum sp. nov. (Nematoda: Plectidae) from Poland. Annales Zoologici 54: 471–473.

Holovachov O., Sturhan D. 2004. Studies of the genus Paraphanolaimus Micoletzky, 1923 (Nematoda: Aphanolaimidae) with description of P. paraguayensis sp. n. Nematology 5 (2003): 793–807.
Holovachov O., Sturhan D. 2004. Two new species of the genus Aphanonchus Coomans & Raski, 1991 (Nematoda: Aphanolaimidae) and a revised taxonomy of the genus Nematology 6: 357–373.

Holovachov O.V. 2004. Description of Metateratocephalus bialowieziensis sp. n. (Nematoda, Metateratocephalidae). Vestnik Zoologii 38 (1): 71–73.

Holovachov O.V. 2004. Two new species of the genus Aphanolaimus de Man, 1880 (Nematoda: Aphanolaimidae) from Cameroon. Vestnik Zoologii 38 (5): 19–25.

Ruzhilenko N., Dykyy I. Hibernation of badger (Meles meles L.) in the territory of central Ukraine  // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2004. – Iss 38. – P. 157–160. (In Ukrainian).

Shkaran V.I., Shydlovskyy I.V., Horban’ I.M. The history and results of ringing birds in the west of Ukraine for 1932–1997 years // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv: Publishing Center LNU, 2004. – Iss. 35. – P. 165–175. (In Ukrainian).

Srebrodol’ska Ye.B., Dykyy I.V, Mysiuk V.О. Theriofauna of the Shatsky National Nature Park // Scientific Notes of Taurida National V.I.Vernadsky University. Series of biology, chemistry. – 2004. – Vol. 17 (56), № 2. – P. 134–143. (In Ukrainian).

Tsaryk J., Gorban I., Gorban L., Zakala O., Lesnik V., Shydlovskyy I., Srebrodolska Ye., Yemelyanova I., Kostyuk O., Shkaran V., Senyk M. Vertebrate animals in the zoocenoses of West Polissya // Nature of West Polissya and adjacent territories: Collection of scientific works / Editor F. V. Zuzuk. – Lutsk: “Vezha”. Lesia Ukrainka Volynskyy State University, 2004. – P. 192–196. (ISBN 966–600–152–7). (In Ukrainian).

Tsaryk J.V., Horban’ I.М., Horban’ L.I., Dykyy I.V., Srebrodolska Ye.V., Shydlovskyy I.V. Diversity terrestrial vertebrates of the Shatsky National Nature Park // Shatsk National Nature Park: Scientific research. 1999–2004. – Svitiaz’, 2004. – P. 106–109. (In Ukrainian).

Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body–mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55–62.

Zakala O.S., Gorban І.М., Shydlovskyy І.V. Morphological analyze of the Warblers during autumn migration period on the Volyn Polessie // Scientific Notes of State Natural History Museum. – Lviv. – 2004. – Vol. 19. – P. 65–70. (In Ukrainian).

Tsaryk J.V., Horban’ I.М., Horban’ L.I., Dykyy I.V., Srebrodolska Ye.B., Shydlovskyy I.V.  Diversity of terrestrial vertebrates of the Shatsk National Nature Park // Proceedings of the International Scientific Conference (17-19 May 2004, Shatsk). – Svityaz’, 2004. – P. 106-109. (In Ukrainian).

Zakala O. Autumn migration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in Western Ukraine // The Ring, 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 21.

Zakala O.S., Kuziarin О.Т. The structure peculiarities of the Great Reed Warbler’ nest on the west Ukraine // Present problems in zoology science. Proceedings of Ukrainian Scientific conference. Kyiv University. – Kyiv, 2004. – P. 59-61. (In Ukrainian).

 

2003

Delehan I., Dykyy I. Wolves in the Carpathians // Vestnik Zoologii. – 2003. – 37, № 4. – P. 92. (In Ukrainian).
Holovachov O. 2003. Morphometric variability of species of the genus Metateratocephalus Eroshenko, 1973 (Nematoda). Visnyk of Lviv University, Biology Series 33: 110–116 (in Ukrainian).
Holovachov O. 2003. Procamacolaimus dorylaimus sp. nov. (Nematoda: Leptolaimidae) from the Southern Atlantic. Annales Zoologici 53: 551–557.

Holovachov O. 2003. Redescription of Anguinoides stylosum Chitwood, 1936 (Nematoda: Leptolaimidae). Russian Journal of Nematology 11: 23–25.

Holovachov O., Boström S., Tandingan De Ley I., De Ley P., Coomans A. 2003. Morphology and systematics of the genera Wilsonema Cobb, 1913, Ereptonema Anderson, 1966 and Neotylocephalus Ali, Farooqui & Tejpal, 1969 (Leptolaimina: Wilsonematinae). Journal of Nematode Morphology and Systematics 5 (2002): 73–106.

Holovachov O., Esquivel A., Bongers T. 2003. Freeliving nematodes from the nature reserves in Costa Rica. 4. Cephalobina. Nematology 5: 1–16.

Holovachov O., Sturhan D. 2003. Adelonema camerunense gen. et sp. n. (Araeolaimida: Diplopeltidae) from rain forest in Cameroon. Russian Journal of Nematology 11: 63–66.

Shydlovskyy I.V. Formation and rarities of the Benedict Dybowski Zoological Museum // Scientific Notes of State Natural History Museum. – Lviv, 2003. – Vol. 18. – P. 17–22. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the Waders Study Group. – Moskow, 2003. – № 16. – P. 15.

Shydlovskyy I.V. Wood Sandpiper migration in western Ukraine // Bulletin of the Dnipropetrovs’k University. Biology. Ecology. – Dn.: DnNU Publishing, 2003. – Vol. 2., Iss. 11. – P. 209–213. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Lysachuk Т.I., Bilonoha V.М. Dynamics of vegetation and bird fauna of natural and technogenic complexes Pre–Carpathian sulfur deposits // Ecology and noospherology. – Dnipropetrovs’k, 2003. – Vol. 14., Iss. 3–4. – P. 48–54. (In Ukrainian).

Zakala O.S. Orientation of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) in the “Cholgynskyy” reserve during 1996–2002 рр. // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2003. – Iss. 32. – P. 122–127. (In Ukrainian).

Dykyy I.  Badger (Meles meles L.) in urboecosystems in Western Ukraine // Ecological Problems of Cities and Industrial Areas: ways of solving. Proceedings of International Conference for Students and Youn. – Lviv: SPOLOM,  2003. – P. 27-31. (In Ukrainian).

Dykyy I., Delehan I.  Current status of the wolf population in Lviv Province: Skolivski Beskydy in comparison to all the Ukrainian Carpathians // Procedings International conference „The Wolf in the Carpathians”, Poland (Bystra) (8-10. 03. 2003). – S. 21-22.

Horban’ I.М., Horban’ L.I., Prushynski M.S., Khymyn М.V., Shydlovskyy I.V. Rare non-passerine birds of the Valley the upper reaches of the Western Bug // Priorities of ornithological research / Materials and Abstracts. VIII scientific. Conf. ornithologists of west Ukraine initiated. in memory of H. Belke, 10-13 April 2003, Kamjanets’-Podil’ski. – Lviv- Kamjanets’-Podil’ski, 2003. – P. 31-38. (In Ukrainian).

Pisulinska N. The study of migration orientations Reed Bunting Emberiza schoeniclus in ornithological reserve "Cholginsky" // Priority of ornithological researches. Materials and thesis of VIII Scientific Conference of ornithologists of West Ukraine. – Lviv-Kamjanets-Podil’skyy, 2003. – P. 156-158. (In Ukrainian).

Shkaran V.I., Shydlovskyy I.V. Predmigratsionnye concentrations and characteristics of spring and autumn migration of white storksСісопіа сісопіа in the Western Polissya // Priorities for ornithological research / Mat-ly and abstract VIII Science. Conf. western ornithologists of Ukraine, devoted. memory G. Belke, 10-13 April 2003, Kamenets’-Podilsky. – Lviv-Kamyanets'-Podolsky, 2003. – P. 188-190. (In Ukrainian).

Zakala O. Orientation of Acrocephalus spp. in Lviv region // The Ring, 2003.  – Vol. 25, No 1-2. – P. 74-75.

Zakala O. Passerines of reedbed cenosis of anthropogenic transformed areas // Ecological problems of cities and industrial zones: way of their solving. Proceedings of International Conference of students and young scientists. – Lviv, 2003. – P. 36-38. (In Ukrainian).

Zakala O. The main directions of migration of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus on the territory of the “Cholgynskyy” ornithological reserve // Priority of ornithological researches. Materials and thesis of VIII Scientific Conference of ornithologists of West Ukraine. – Lviv-Kamjanets-Podil’skyy, 2003. – P. 131-132. (In Ukrainian).

 

2002

Bashta A.–T., Srebrodol’ska Ye., Dykyy І., Мysiuk V. Pond Bat Myotis dasycneme on the territory of the Western Ukraine // Visnyk Lugansk state pedagogic university. 2002. – №1 (45). – P. 110–112. (In Ukrainian).

Delehan I., Dykyy I., Dzubenko N., Srebrodolska Ye. Problems of the protection of large carnivores in the Ukrainian Carpathians // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2002. – Iss. 30. – P. 99–105.

Dykyy I. The influence of climate, altitude and hydrology on the badger biology in Western Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2002. – Iss. 30. – P. 55–60. (In Ukrainian).

Dykyy I., Srebrodolska Ye., Mysiuk V., Herygen I., Kobynec’ N. Mammal fauna ornithological reserve “Cholginski” // Western–Ukrainian ornithological station: fields and results of activity (Colection of papers). – Lviv: Eurosvit, 2002. – P.31–35. (In Ukrainian).

Dykyy I.V., Delehan І.V., Delehan І.I. Common badger (Meles meles L.) an analytic overview of the publications // Naukovyy Visnyk of  Ukrainian state university of Forestry and Wood Technology. – 2002. – Iss. 12.3. – P. 30–45. (In Ukrainian).

Dykyy І.  Analytic overview of the publications with problems biology of (Meles meles L.) // Visnyk Lugansk state pedagogic university. – 2002. – №1 (45). – P. 154–170. (In Ukrainian).

Gagarin V.G., Holovachov O.V. 2002. Redescription of Theristus pannonicus Andrássy, 1985 (Nematoda, Monhysterida) from the Ukraine. Zoosystematica Rossica 11: 85–89.

Holovachov O., Zullini A., Loof P.A.A., Bongers T. 2002. Morphology and systematics of the genus Anonchus Cobb, 1913 (Nematoda: Leptolaimina) and reappraisal of the family Aphanolaimidae Chitwood, 1936 n. rank. Nematology 4: 725–757.

Horban’ I., Shydlovskyy I., Khymyn M., Prushynski M., Horban’ L. Avifauna of the Ukrainian part of the upper valley of the Bug and the prospects for its protection // Ekological corridor valley of the Bug: Status – Threats – Conservation / Edit. A. Dombrowski et. al. – Warszawa, 2002. – S. 197–218 (In Poland).

Pisulinska N. The orientation direction of reed buntings (Emberiza schoeniclus) // Western–Ukrainian ornithological station: directions and results of activity (scientific works collection) / Ed.: I. Shydlovskyy et al. – Lviv: Eurosvit, 2002. – P. 47–48. (In Ukrainian).

Shydlovskyy І., Zakala O. The results of the nature protection activity of the Society. What do threaten birds? // ІВА Bulletin. USBC. – 2002. – P. 3–4. (In Ukrainian).

Soloviy I.P., Zakala O.S. Ecological and economic evaluation of bird fauna on the protected areas // Scientific Visnyk: Silviculture Researches in Ukraine / Symposium of the scientific–technical works. – Lviv: UkrSFU. – 2002. – Iss. 12.4. – P. 304–308. (In Ukrainian).

Tsaryk J., Gorban I., Holovachov O., Shydlovskyy I., Gorban L., Dykyy I., Lesnik V., Matejchyk V., Pudlyk J., Senyk M. Ecological factors influencing biodiversity preservation in the Shatsk National Natural Park // Acta Agrophysica. – Lublin. – 2002.  – Iss. 67. – P. 275–285.

Zagorodniuk I., Dykyy I., Delehan І., Zhyla S. Problems of study and monitoring of large predator mammals in Ukraine (results of the workshop in the Polissky reserve in 2002) // Naukovyy Visnyk of  Ukrainian state university of Forestry and Wood Technology. – 2002. – Iss. 12.3. – P. 48–54. (In Ukrainian).

Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) // Western–Ukrainian ornithological station: directions and results of activity (scientific works collection) / Ed.: I. Shydlovskyy et al. – Lviv: Eurosvit, 2002. – P. 44–46. (In Ukrainian).

Zakala O. The summer–autumn migration characteristic of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) in the ornithological reserve “Cholgynskyy” // Western–Ukrainian ornithological station: directions and results of activity (scientific works collection) / Ed.: I. Shydlovskyy et al. – Lviv: Eurosvit, 2002. – P. 55–59. (In Ukrainian).

Zakala O., Lysachuk T. The flight intensity and Warbler correlation in the ornithological reserve “Cholgynskyy” // Western–Ukrainian ornithological station: directions and results of activity (scientific works collection) / Ed.: I. Shydlovskyy et al. – Lviv: Eurosvit, 2002. – P. 59–61. (In Ukrainian).

Zakala O., Lysachuk T. The Passerines as migrants of reed beds // Western–Ukrainian ornithological station: directions and results of activity (scientific works collection) / Ed.: I. Shydlovskyy et al. – Lviv: Eurosvit, 2002. – P. 49–50. (In Ukrainian).

De Ley I.T., Holovachov O., De Ley P. 2002. Scanning electron microscopy of the juvenile stages of some Wilsonematinae (Plectidae). Nematology 4: 244 (abstract).

Shydlovskyy I.V. Ringed Plover – a new breeding species of waders of Ukraine / / Study of waders in Eastern Europe and North Asia at the turn of the century / Materials IV and V Conf. on the study of the development and protection of waders. Ed. А.О. Shubin, P.S. Tomkovich. – М.: Typographer. Russian Agricultural Academy, 2002. – P. 116. (In Russian).

Tsaryk J., Horban I., Shydlovskyy I., Horban L., Dykyy I., Lesnik V., Matejczyk W., Pudlyk J., Senyk M. Wplyw czynnikow ekologicznych na stan i zachowanie zroznicowania biologicznego Szackiego Parku Narodowego // Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Konferencja “Srodowisko pryrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany”. – Lublin-Szack-Brzesc. – 2002. – S. 15-16. (In Poland).

 

2001

Bashta A.–T., Zhyla S., Dykyy I., Tkachuk Y. Lynx Survey Europe 2001 – Ukraine // Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001. –  2004. – KORA Bericht Nr. 19 e. – S. 206–213.

Bashta A.–T., Shydlovskyy I.V. A collection of bats (Chiroptera) of the B. Dybowski Zoological Museum of the Lviv National University // Scientific Notes of State Natural History Museum. – Lviv, 2001. – Vol. 16. – P. 41–45. (In Ukrainian).

Boström S., Holovachov O. 2001. Study of Teratocephalidae (Nematoda) from Ukraine. II. Description of a population of Teratocephalus tenuis Andrassy, 1958 with a discussion of male sexual characters. Russian Journal of Nematology 9: 69–76.

Delehan І.V., Delehan І.I., Dykyj I.V. Present status prospects of intensive breeding of species of the (Cervinae) subfamily // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2001. – Iss. 27. – P. 156–161. (In Ukrainian).

Dykyj I. Present status of badger (Meles meles L.) – population on the territory of the Western Ukraine // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2001. – Iss. 27. – P. 151–155. (In Ukrainian).

Dykyy I. «Badger (Meles meles L., 1758) in western Ukraine (morphology, distribution, ecology, conservation)» // Abstract. diss. on the scientific degrees of PhD. Biol. Science. – Kyiv, 2001. – 20 p. (In Ukrainian).

Dykyy І.   Peculiarities of distribution of Badger on the territory of the Karpathian Biosphere Reserve // Actual problems medicine, biology, veterinary and agricultury (Biology and Medicine Series). –  2001. – Vol. 5. – С. 42–45. (In Ukrainian).

Gagarin V.G., Holovachov O.V. 2001. The genus Tridentulus Eyualem & Coomans, 1995 with description of Tridentulus palustris sp. n. from the Ukraine (Nematoda: Monhysterida) and a key to the species. Russian Journal of Nematology 9: 113–117.

Holovachov O. 2001. Description of Plectus (Ceratoplectus) brzeskii sp. nov. (Nematoda: Plectidae) from New Caledonia. Annales Zoologici 51: 1–4.

Holovachov O. 2001. Study of Plectidae (Nematoda) from Ukraine. Variability of male sexual characters in Plectus pusteri Fuchs, 1930. International Journal of Nematology 11: 209–214.

Holovachov O., Bongers T. 2001. Description of Aspidonema scheucherae (Sachs, 1949) Andrássy, 1958 (Nematoda: Bunonematidae) from Turkey. Annales Zoologici 51: 395–401.

Holovachov O., Boström S., Susulovsky A. 2001. Description of Acroukrainicus sagittiferus gen. et sp. n. (Nematoda: Cephalobidae) from the area of an old sulfur industry in Ukraine. Russian Journal of Nematology 9: 51–56.

Holovachov O., Boström S., Susulovsky A. 2001. Study of Plectidae (Nematoda) from Ukraine. Decription of Plectus paracuminatus Zell, 1993 with observation of male sexual characters. Journal of Nematode Morphology and Systematics 4: 11–20.

Holovachov O., Boström S., Susulovsky A., Nevo E. 2001. Description of Cervidellus capricornis sp. n. (Nematoda: Cephalobidae) from Israel. Nematologia Mediterranea 29: 223–230.

Holovachov O., De Ley P. 2001. Description of Pseudacrobeles (Bunobus) bostromi sp. n. (Rhabditida: Cephalobidae) from rotting wood in Roztochya, Ukraine. Journal of Nematode Morphology and Systematics 4: 21–29.

Pavliuk R., Tsaryk J., Shydlovskyy I. Benedykt Dybowski (12.V.1833 р. – 31.І.1930) // Proceedings NTSh. Environmental Commission. Vol. 7: Ecology Sbornik – 2. Ecological problems of nature management and biodiversity Lviv Province. – Lviv: NТSh, 2001. – P. 306–308. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Changes in breeding range of Lapwing Vanellus vanellus L. during of the XX century // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – Lviv: LNU Publishing, 2001. – Iss. 27. – P. 142–150. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Peculiarities migration of Lapwing (Vanellus vanellus) in western Ukraine // Vestnik Zoologii, 35 (5). – K., 2001. – P. 61–67. (In Ukrainian).

Srebrodolska Ye., Dykyy I., Mysjuk V. Summer bat fauna of the Shatsk National Nature Park // Мigration Status of Bats in Ukraine / Novitates Theriologicae.  2001. – Iss. 6. – P. 86–89. (In Ukrainian).

Susulovsky A., Boström S., Holovachov O. 2001. Description of Acromoldavicus skrjabini (Nesterov & Lisetskaya, 1965) Nesterov, 1970 from Israel and the Ukraine, and redescription of Kirjanovia discoidea Ivanova, 1969 (Cephalobina, Elaphonematidae). Journal of Nematode Morphology and Systematics 3 (2000): 151–163.

Tsaryk J., Horban I., Srebrodolska Ye., Javorskyi I., Lesnik V., Emelianova I., Ivanec O., Dykyj I., Shydlovskyy I., Jedynak G., Pavluk R., Horban L. Present condition of the zoocenosis of the Western Polissya // Scientific Journal “Visnyk of L’viv University”, Biological Series. – 2001. – Iss. 27. – P. 129–141. (In Ukrainian).

van Megen H., van den Elsen S., Holterman M., Karssen G., Mooyman P., Bongers T., Winiszewska G., Holovachov O., Susulovsky A. 2001. Dintheria tenuissima de Man, 1921 and Stenonchulus troglodytes Schneider, 1940 (Nematoda: Bastianiidae and Onchulidae) – two nematode species new for the fauna of Ukraine and Poland. Fragmenta Faunistica 44: 169–177.

Dykyy I.  Change protection status of Badger in Ukraine // Materials conference “Large carnivores in Ukraine and adjacent countries (Polissya natural reserve)” / Novitates Theriologicae. – 2001. - Р.4. – P. 50-52. (In Ukrainian).

Holovachov O.V. 2001. Morphometric variability of species of Metateratocephalus (Leptolaimina). Abstracts of the IVth International Nematology Symposium of the Russian Society of Nematologists.

Owadowska Е., Dykyy I. Experience of radiotelemetry of Lynx in Kampinos National Park // Materials conference “Large carnivores in Ukraine and adjacent countries (Polissya natural reserve)” / Novitates Theriologicae. – 2001. - Р. 4. – С. 18-20. (In Ukrainian).

Zagorodniuk І., Dykyy I.  Publications of large carnivores in Ukraine // Materials conference “Large carnivores in Ukraine and adjacent countries (Polissya natural reserve)” / Novitates Theriologicae. – 2001. – Vol. 4. – P. 63-70. (In Ukrainian).

 

2000

Boström S., Holovachov O., Susulovsky A. 2000. Study of Teratocephalidae (Nematoda) from Ukraine. Decription of a population of Teratocephalus de Man, 1876 with a compendium on species from the ”lirellus–group”. Russian Journal of Nematology 8: 139–145.

Delehan I.V., Shydlovskyy И.В., Pavliuk R.S. Professor Benedict Dybowski // Scientific Bulletin of the State Forestry University. Protecting biodiversity: theoretical and applied aspects. – Lviv, 2000. – Iss. 10.3. – P. 11–15. (In Ukrainian).

Dykyj I.V. Human Influence in the Settlings of Badger (Meles meles L.) and their Distribution Depending on the Landscapes Structure in Lviv Region // Vestnik zoologii. – 2000. – № 14. – P. 120–123. (In Ukrainian).

Dykyj I.V. Peculiarities of forestecology distribution of badger (Meles meles L.) on the territory the Upper Dnister // Vistnyk Zaporizhzhia State University. – 2000. – № 2. – P. 204–207. (In Ukrainian).
Holovachov O., Susulovsky A. 2000. Study of Plectidae (Nematoda) from Ukraine. Description of two Plectus species with a discussion of some tail abnormalities. Annales Zoologici 50: 233–238.

Holovachov O., Susulovsky A., Boström S. 2000. Description of two species of Chiloplectus Andrássy, 1984 (Nematoda: Plectidae) from Ukraine and a revised taxonomy of the genus. Nematology 2: 381–394.

Delehan I.V., Dykyy I.V., Delehan I.I. Foreign experience of creating reserved objects, protection and use of game animals // Materials of International scientific-practical conference "Problems and prospects of environmental objects on the Roztochchia" (Shklo, 6-7 july 2000). – Lviv. – 2000. – P. 135-139. (In Ukrainian).

Dykyj I.V. Problems and basis protection mammals in Kampinos National Park // Natural Parks: Problems of creation and development. Proceedings of the international scientific-practical “Conference, dedicated to the 20 th anniversary of the Carpathian National Natural Park”. – Yaremche.  2000. – P. 109-111.

Dykyy I. Osobliwości rozpowszechnienia oraz gęstośc zasiedlenia borsuka w lesistych ekosystemach Zachodnie części Ukrainy // VIII Ogolnopolska Konferencja Teriologiczna "Biorόznorodność i ochrona ssakόw w Polsce" (uzupełnienie).- Lublin. – 2000. – S. 2-5. (in Poland).

Roman E., Dikiy I. Distribution and status of the population of the wildcat in Ukraine in the present time // International Symposium on Wildcats. – Nienover (Germany), 2000. – P. 3.

Shydlovskyy I.V. Biotopical distribution the breeding population of Lapwing Vanellus vanellus in western Ukraine // Scientific Principles of Biodiversity Conservation / Materials a Science. Conf. Young Scientists of Lviv, 24 November 1998. – Lviv, 2000. – Iss. 1. – P. 105-107. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Ornithological Reserve "Cholginsky": Current Status and Prospects // Problems and prospects of of protected objects in Roztocze / Materials Intern. Scientific and Practical. Conf., Shklo, 6-7 July 2000. – Lviv: Logos, 2000. – P. 73-75. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Pavliuk R.S., Romanova Ch.Yo., Vozniuk М.N. Baikal collection B.I. Dybowski in the collections of the Zoological Museum of Lviv State University // Shellfish. Problems of taxonomy, ecology and phylogeny / Fourth (thirteenth) Workshop on the study mollusks (terrestrial, freshwater and marine), Russia, St. Petersburg, 27-29 October 1998. – St.-P., 2000. – P. 150-152. (In Russian).

Srebrodolska Ye., Dykyy I. Bat fauna of the Shutsk National Natural Park // Abstracts of the III International Conference "Bats of Carpathian Region" (Rakhiv, Ukraine) / Novitates Theriologicae  - 2000. – Vol. 1 (4). – Р. 48–49.

Tsaryk J.V., Ivanets О.R., Javorskyy I.P., Shydlovskyy I.V., Dykyy I.V., Horban’ I.М., Srebrodolska Ye.B. Current status of some zoocenoses of Roztochchya // Problems and prospects of nature protected objects in Roztochchya / Materials Intern. of Scientific and Practical. Conf., Shklo, 6-7 july 2000. – Lviv: Logos, 2000. – P. 185-190. (In Ukrainian).

 

1999

Bokotej А.А., Guzij А.I., Buchko V.V., Shydlowskyy I.V., Sokolov N.Yu. Observations of birds with atypical coloration in western Ukraine // Journal Berkut. – Chernivtsi, 1999. – Vol. 8 (1)., Iss. 1. – P. 101–104. (In Ukrainian).

Dykyy I.V., Delehan I.V. This known and unknown badger // Forestry and hunting magazine. – 1999. – № 2–3. – P. 43–44. (In Ukrainian).

Holovachov O.V., Susulovsky A.S. 1999. Description of Plectus cladinosus sp. n. from Ukraine with notes on P. longicaudatus Butschli, 1873 and P. decens Andrassy, 1985 (Nematoda, Araeolaimida: Plectidae). Zoosystematica Rossica 8: 11–15.

Horban’ I.М., Shydlovskyy I.V. The number of nesting waders in western Ukraine // Breeding waders of Eastern Europe – 2000. – Vol. 2. / Edit. Тоmkovich P.S., Lebedeva Е.А. – М.: BirdLife in Russia, 1999. – P. 93–105.

Mejsner V., Remisiewicz M., Shydlovskyy I. New item of ringing waders in Western Ukraine // Wader Study Group Bulletin. – December, 1999. – V. 90. – Р. 40–41.

Pavliuk R.S., Holovachov O.V. 1999. First record of Orthetrum anceps (Odonata, Libellulidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii 4–5: 44 (in Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Avifauna of "Cholginsky" reserve (the results of studies) // Nature of Roztochchia. Biogeocenology research: approaches, methods, results. – Ivano–Frankovo, 1999. – Iss. 1. – P. 147–150. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Benedykt Ivanovych Dybowski // Ornithologists of Ukraine. Bibliography. – Kharkiv, 1999. – Iss. 1. – P. 11–13. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Summer and autumn migration of Lapwing (Vanellus vanellus) on the Roztochchia // Nature of Roztochchia. Biogeocenology research: approaches, methods, results. – Ivano–Frankovo, 1999. – Iss. 1. – P. 145–147. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. The expansion of non–passerine birds (Non–Passerines) on the Roztochchia // Nature of Roztochchia. Biogeocenology research: approaches, methods, results. – Ivano–Frankovo, 1999. – Iss. 1. – P. 143–145. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Lysachuk Т.I., Holovachov А.V. Report on the results of a five–year WUOS: 1995–1999. – Lviv: Spolom, 1999. – 32 p. (In Ukrainian).

Delehan I.V., Dykyy I.V. The study of the dynamics of changes in the number of hunting animals in protected and adjacent areas // Materials Science and Practical Conf. "Bialowieza Forest in the Third Millennium” (Kameniuki, 22-24 December 1999). – Мinsk, 1999. – P. 270-271.

Dykyj I.V. The results of the anthropogenic influence on the badger in Ukraine // 2nd International Wildlife Management Congress (Wildlife, Land, and People: Priorities for the 21st Century). – Gödöllo. - 1999. – P. 48.

Dykyy I. Features of the Badger (Meles meles L.) distribution in the therritory of the Ukrainian Roztochchya // Pryroda Roztochchya. – Іvano-Frankovo. 1999. - Is.1. – P. 140-143. (In Ukrainian).

Dykyy I.V., Delehan I.V. Study of the peculiarities of distribution and population dynamics of badgers (Meles meles L.) in the reserves of the West of Ukraine // Materials Science and Pract. Conf. “Bialowieza Forest in the Third Millennium” (Каmeniuki, 22-24 december 1999). – Мinsk, 1999. – P. 278-280.

Dykyy I.V., Delehan I.V. The role of protected areas in the preservation the genefound of the badger (Meles meles L.) in Western Ukraine // Materials Ukrainian general theoretical and scientific and practical conf. “Wildness protection in Ukraine at the turn of the millennium (the present situation, problems and development strategy)” (Kaniv, 11-14 October 1999). – Kaniv. – 1999. – P. 118-119. (In Ukrainian).

Holovachov O.V., Susulovsky A.S. 1999. On Study of Cephalobids from Ukraine. Problems of Nematology (Abstracts of the Third International Nematology Symposium), Proceedings of the Zoological Institute RAS 280: 49.

Lysachuk T., Shydlovskyy I. Characteristics of migration and morphology two species Warblers Acrocephalus scirpaceus and A. palustris // The Ring, 1999: 21 (1). – P. 151.

Shydlovskyy I.V. Biotopical distribution the breeding population of Lapwing Vanellus vanellus in western Ukraine // Ecological aspects protection of bird / Materials 7 meeting ornitol. West. Ukraine, 4-7 February 1999, Ivano-Frankivsk. – Lviv, 1999. – P. 104-105. (In Ukrainian).

Trocinska A., Lejvits A., Nitecki C., Shydlovskyy I. The dominant autumn migration Sedge Warbler  (Acrocephalus schoenobaenus) along the eastern and southern coasts the Baltic Sea and the western part of Ukraine // The Ring, 1999:21, 1. – P. 164.

Trocinska A., Lejvits A., Nitecki C., Shydlovskyy I. The dominant autumn migration Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) along the eastern and southern coasts the Baltic Sea and the western part of Ukraine // The Ring, 1999:21, 1. – P. 163.

 

1998

Dykyy I.V.  The influence of environmental factors on the behavior of badgers (Meles meles L.) in captivity // Scientific Notes of State Natural History Museum. – 1998. – Vol. 14. – P.  21–25. (In Ukrainian).
Horban’ I.M., Bokotej А.А., Pohranychnyy V.А., Bashta A.–Т.V., Kohut I.V., Sokolov N.Yu., Buchko V.V., Dziubenko N.V., Shydlovskyy I.V., Lysachuk Т.I., Kozlovskyy R.S. Breeding avifauna of the upper Dnister lowlands and its changes during the second half of XX century // Scientific Notes of State Natural History Museum. – Lviv, 1998. – Vol. 14. – P. 83–90. (In Ukrainian).

Hura P.І., Shydlovskyy I.V. Migration of common gulls (Larus ridibundus): flight dynamics and the results of ringing in western Ukraine // Scientific Notes of State Natural History Museum. – Vol. 14. – Lviv, 1998. – P. 91–95. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I., Lysachuk T. Premilinary data on autumn migration Wood Sandpiper (Tringa glareola) in western Ukraine // Ring, 1998: 20, 1–2. – P. 117–121.

Shydlovskyy I.V., Chornen’ka О.B., Srebrodolska Ye.B., Коhut I.V., Prijatkina N .V., Hura P.I., Buchko V.V., Lysachuk Т.I. Current status of the avifauna Cholginsky reserve and adjacent territory // Nature Reserves in Ukraine. – Chernivtsi, 1998. – Vol. 4., Iss. 1. – P. 65–70. (In Ukrainian).

Dykyy I.V., Srebrodolska Ye.B., Bashta Т.-А.В. The study of bats of Lviv province: Past and Present // European bat night '98 in Ukraine (Proc. Theriological school). – Kyiv. – 1998. – Is. 1. – P. 153-155. (In Ukrainian).

Gorban' I., Dykyy I., Srebrodolska Ye. What has happened with Cricetus cricetus in Ukraine? // Ökologie und Schutz des Feldhamsters. – Halle/Saale.- 1998. – P. 87-89.

Holovachov O.V. 1998. First record of Plectus elegans Zell, 1993 (Nematoda: Plectoidea) in Ukraine on the territory of Ukrainian Steppe Reserve. Role of Protected Areas in Saving Biodiversity, Kaniv: 168-169 (in Ukrainian).

Shydlovskyy I. The number, distribution and breeding success of white storks in Volyn’ // Bocian bialy Ciconia ciconia stan i perspectywy banan’, 4-5 Wrzesnia 1998, Bromierzyk. – S. 15-16.

Shydlovskyy I.V. The variability of oomorphological parameters of Lapwing (Vanellus vanellus) on the territory of the Small and Volyn’ Polissya // Actual problems of oology. Materials of 2 Intern. Conf. CIS countries. - Lipetsk, 1998. – P. 47-48. (In Russian).

 

1997

Chernichko J.J. Estimate of the size and ringing waders. News from the Regions (1996): Ukraine / Korziukov А.I., Rusiev I.Т., Shydlovskyy I.V. // Information materials of the waders study group. – № 10. – 1997. – P. 7–8. (In Ukrainian).

Susulovsky A.S., Holovachov A.V. 1997. Chiloplectus Andrassy, 1984 (Nematoda: Plectida) – new genus of nematodes for the fauna of Ukraine. Naukovi Zapysky Derzhavnogo Pryrodoznavchogo muzeju NAN Ukrainy 13: 87 (in Ukrainian).

Holovachov O.V., Susulovsky A.S. 1997. The status of study of free-living soil nematodes of the family Plectidae in Ukraine. Conservation and Biodiversity in Ukraine, ed. D.W.Minter., Egham-Kiev: 70.

 

1996

Shydlovskyy I.V. New breeding birds of ornithological station "Cholgyni", West Ukraine // The Russian Journal of Ornithology. Express Edition, 5:5. – Moscow, 1996. – P. 5.

Shydlovskyy I.V. News from the Regions (Ukraine) // Information materials of the Waders Study Group. – № 9. – 1996. – P. 8–9.

Shydlovskyy I.V. Study of waders in western Ukraine and the prospects of work in the region // Information materials of the Waders Study Group. – № 9. – 1996. – P. 14–15.

Martyniuk I.Ja., Shydlovskyy I.V. Intra-allocation Sedge Warbler based on cluster analysis of the wing length of flying birds // Materials Second Conference Young Ornithologists Union of Ukraine. Kaniv, 1996. – Chernivtsi, 1996. – P. 114-116. (In Ukrainian).

Prushynski N.S., Shydlovskyy I.V. By the flight of Buzzard in the west of Ukraine // Materials Two conf. SMOU, 4-7 April 1996, Kaniv. – Chernivtsi, 1996. – P. 151-154. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V. Lapwing as a model-view problem between man and bird // Materials of Conf. 7-9 April 1995, Nizhyn. – Kyiv, 1996. – P. 207-209. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Horban’ I.М., Matejchyk V.I. Overflight of the Bewick's Swan in the Shatsk National Park // Materials of Conf. 7-9 April 1995, Nizhyn. – Kyiv, 1996. – P. 210-212. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Prushynskyy N.S. Materials for the study of the visible spring migration of Lapwing in Volyn’ Province // Materials 2 conf. SMOU, 4-7 April 1996., Kaniv. – Chernivtsi, 1996. – P. 208-210. (In Ukrainian).

 

1995

Buchko V.V., Bokotej А.А., Skilskyy I.V., Godovanets’ B.I., Shydlovskyy I.V. Red–necked grebes to ecology in western Ukraine // Journal Berkut. – Chernivtsi, 1995. – Vol. 4., Iss. 1–2. – P. 25–30.

Horban’ I.M., Shydlovskyy I.V. Changes in the distribution and abundance of Charadriiformes in Western Ukraine // International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council. Bird Numbers 1995, 25-30 September 1995, Parnu, Estonia. – P. 21.

Shydlovskyy I.V., Horban’ I.М. On the biology of Curlew on Shatsk Lake-land // Problems of Study and the Protection of Birds / Materials VI meetings ornitol. West. Ukraine, 1-3 February 1995. – Chernivtsi-Drohobych, 1995. – P. 138-139. (In Ukrainian).

 

1990

Shydlovskyy I.V. Biology of nesting of Lapwing in Volyn’ Polissya // Ornithofauna western regions of Ukraine and its protection of problems / Materials 5 meeting ornithologists and amateur ornithologist. movement in Western Ukraine. - Lutsk, 1990. – P. 45-46. (In Ukrainian).

Shydlovskyy I.V., Horban’ I.М. Notes on the dream of black and white storks / / Stork: distribution, ecology, conservation / Materials 1 and 2 Proc. Conf. Working Group on Storks. – Мinsk, 1990. – P. 236-237. (In Russian).

 

NOTES

Delehan I.V., Shydlovskyy I.V., Pavliuk R.S., Zaochnaya Т., Brzek G. Professor Benedict Dybowski // Education forestry (Mach 2001), №5-6 (276-277). – Lviv, 2001. – P. 5. (In Ukrainian).
Delehan I.V., Shydlovskyy I.V., Pavliuk R.S., Zaochnaya Т., Brzek G. Professor Benedict Dybowski (continued) // Education forestry (June 2001), № 11-12 (282-283). – Lviv, 2001. – P. 7. (In Ukrainian).
Dykyy I.  A find of the Aesculapian Snake (Elaphe longissima) on the Territory of Lviv Region // Vestnik zoologii. 2000. – 34, № 4-5. – С. 128. (In Ukrainian).
Dykyy I.  Find of the Pond Bat (Myotis dasycneme) on the Territory of Western Ukraine // Vestnik zoologii. 1999. – 33, №3. – P. 20. (In Ukrainian).
Hnatyna О.S., Senyk М.А., Zhuravchak R.О. The first successful recording of nesting Oystercatcher, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) in the west of Ukraine // Vestnik zoologii, 2010. – 44 (2). – P. 182. (In Ukrainian).
Korniushyn O., Shydlovskyy I. Sample collection of Benedict and Wladislaq Dybowski at the Zoological Museum Lviv National University (Ukraine)// News from Museums / Unitas Malacologica Newslatter. – Number 19, January 2003. – P. 6.
Lysachuk Т.I., Shydlovskyy I.V. The dead and debilitated birds of prey // Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. Plotyk. – Drohobych: Museum «Drohobychchyna», 2005. – P. 33-35. (In Ukrainian).
Pisulinska N. Counts of birds in the "Cholginsky" ornithological reserve // ROM Bulletin: Results of Regional Ornithological Monitoring. August 2006. – 2008 – Iss. 3. – P. 49.
Pisulinska N. The dominant directions of migration Reed Buntings (Emberiza schoeniclus) in the western part of Ukraine // The Ring - Gdansk, 2003. – Vol. 25 (1-2). – P. 73-74.
Pisulinska N.А., Horbachuk M.R. Counts of birds on the fish ponds "Mezhirichchya" // ROM Bulletin: Results of Regional Ornithological Monitoring. August 2009. – 2010 – Iss. 5. – P. 24.
Reukov O., Dykyy I., Shydlovskyy I.  New Records of the Mammuthus primigenius Blum. in the Lviv district // Vestnik zoologii. 1999. – 33, № 6. – P. 82. (In Ukrainian).
Senyk М.А., Shydlovskyy I.V. Report of the Lviv Club of ornithologists (branch of the Ukrainian Ornithological Society Protection of Birds) of the 2001 // Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. Plotyk. – Drohobych: Museum «Drohobychchyna», 2005. – P. 17-18. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. About the working group "AVOSETTA" in 1995 // Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. – Drohobych, 1995. – Iss. 7. – P. 37-38. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. Expedition "Pripyat-95" (b) // Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. – Drohobych, 1995. – Iss. 7. – P. 36-37. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. Expedition "Pripyat-96" // Orishok. Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. – Drohobych, 1997. – Iss. 8. – P. 33-34. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. Of studying of waders in western Ukraine and the prospects // Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society та Lviv. клубу орнітол. – Drohobych, 1994. – Iss. 6. – P. 38-40. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. That and than ringing // Orishok. Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. – Drohobych, 1997. – Iss. 8. – P. 28-31. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. The first observation of the Paddyfield Warbler in western Ukraine // Vestnik zoologii. – Київ, 1999. – Vol. 33, Iss. 6. – P. 38. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. The first observation of the Rufous Bush Robin in Ukraine // Berkut. – Vol. 2. – Chernivtsi, 1993. – P. 53. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V. The results of two years work item bird ringing "AVOSETTA"// Orishok. Materials of the Western branch of the Ukrainian Ornithological Society. – Drohobych, 1997. – Iss. 8. – P. 34-35. (In Ukrainian).
Shydlovskyy I.V., Poluda А.N., Matejchyk V.I., Khymyn М.V., Godek А. Azure tit (Parus cyanus) – a new breeding species of the fauna of Ukraine // Vestnik zoologii, 36 (1). – К., 2002. – P. 96. (In Ukrainian).
Zajtseva А.Yu., Hnatyna О.S. New Record Northern Birch Mouse Sicista betulina (Mammalia, Rodentia), in the territory of of the Shatsk National Nature Park (Ukraine) // Vestnik zoologii, 2011. – 45 (1). – P. 84. (In Ukrainian).
Zhuravchak R.О., Hnatyna О.S., Senyk М.А. The first registration of successful breeding Terek Sandpiper Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) in western Ukraine // Vestnik zoologii, 2010. – 44 (2). – P. 176. (In Ukrainian).


COPYRIGHT PHOTOS PISULINSKA N.A. PUBLISHED:

- Fesenko G.V. Birds gardens and parks of Kiev / Fesenko G.V. – Kryvyj Rig: Міneral, 2010. – 236 p. (In Ukrainian).
- Bokotej А.А. Breeding avifauna of the Upper Dnister Basin / А.А. Bokotej., Н.В. Dziubenko, І.М. Horban’, І.V. Kuchynska, А-Т.V. Bashta [et al.]. – Lviv, 2010. − 400 p. (In Ukrainian).
- Bokotej А.А. Biological diversity of the Upper Dnister basin and problems of its conservation / Аndruj Bokotej, Natalia Dziubenko, Іryna Kuchynska; ed. Yeugen Мylovanov. – Kyiv: Оrganik Print, 2011. − 72 p. (In Ukrainian).
- Online http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/photos/mab-2011/ukraine/